Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - przyjęcie oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego (WSO)
Termin załatwienia:
do 14 dni od dnia zgłoszenia zamiaru sporządzenia testamentu alograficznego.
Osoba kontaktowa:
Kierownik USC Justyna Żebrowska – Dudek
Miejsce załatwienia:
pok. nr 7
Telefon kontaktowy:
52 387-01-17
Miejsce odbioru:
pok. nr 7
Wymagane dokumenty:
- dokument tożsamości spadkodawcy do wglądu,
- dowody osobiste do wglądu dwóch świadków, których udział zapewnia spadkodawca,
- oryginał dowodu wpłaty.
Opłaty:
- 22 zł – za sporządzenie testamentu.
nr konta: Bank PKO S.A. I Oddział Solec Kujawski 23124035071111000030576535
Tryb odwoławczy:
nie przysługuje.
Uwagi:
Termin przyjęcia przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli zainteresowany ustala osobiście z Kierownikiem USC. Spadkodawca zapewnia udział dwóch świadków. Świadkiem nie może być:
o osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych,
o osoba niewidoma, niema lub głucha,
o osoba nie umiejąca czytać i pisać,
o osoba nie władająca językiem polskim,
o osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania,
o osoba, dla której przewidziana została w testamencie jakakolwiek korzyść, jak również jej małżonek, krewni lub powinowaci pierwszego lub drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.
Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.
Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.
Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w sposób przewidziany w artykule niniejszym.
Podstawa prawna:
art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tj. Dz.U. 2023 poz. 1610 ze zm.)

Karta Usług - przyjęcie oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego
PDFKarta Usług Nr 20_USC_dostępność.pdf (147,25KB)
 

Klauzula informacyjna
PDFKlauzula informacyjna USC.pdf (150,62KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego