Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Wydział:
Wydział Budżetu i Finansów
Termin załatwienia:
bez zbędnej zwłoki
Osoba kontaktowa:
Monika Nowak, Magdalena Reikowska
Miejsce załatwienia:
UM, pok. 15
Telefon kontaktowy:
52 387 01 37
Miejsce odbioru:
UM, pok. 15
Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty i wnioski:
1. Wniosek podatnika zawierający:
- dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, NIP/PESEL)
- rodzaj wnioskowanej ulgi (umorzenie w całości lub zaległości podatkowej wraz z
odsetkami lub odsetek za zwłokę),
- rodzaj, okres i wysokość zobowiązania podatkowego, którego dotyczy wniosek,
- uzasadnienie wniosku (podanie okoliczności wskazujących na wystąpienie „ważnego
interesu podatnika” i/lub „interesu publicznego”, okoliczności wyjaśniających brak
możliwości uregulowania należnego zobowiązania w ustawowym terminie),
- w przypadku wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą należy wskazać formę
pomocy o jaką wnioskuje przedsiębiorca na podstawie art. 67 b § 1 pkt 1-3 Ordynacji
podatkowej (ulga nie stanowiąca pomocy publicznej, ulga stanowiąca pomoc de minimis,
ulga stanowiąca pomoc publiczną),
- podpis wnioskodawcy.
2. Dokumenty (lub ich kopie) poświadczające sytuację finansowo - majątkową
wnioskodawcy.
3. Inne dokumenty wskazujące na wystąpienie przesłanki ważnego interesu podatnika lub
interesu publicznego.
4. Oświadczenia lub zaświadczenia o wysokości pomocy de minimis (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)
Opłaty:
brak
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Solca Kujawskiego, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji stronie. Odwołanie należy złożyć w biurze podawczym UM - pok. 1
Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany
do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Podawczym UM - pok. 1
Podstawa prawna:
Art. 67a § 1 pkt 3, art. 67b § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz.U.2022.2651 ze zm.).
2) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz.U.2021.743 ze zm.

Karta Usług - umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

PDFKarta-Usług-Nr-13_księgowość_dostępność.pdf (121,99KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego