Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - zameldowanie na pobyt czasowy

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich
Termin załatwienia:
W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Orzechowska
Miejsce załatwienia:
pok. 6, UM
Telefon kontaktowy:
(52) 387 01 16
Miejsce odbioru:
pok. 6, UM
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego”, zawierający potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu;
2. Dowód osobisty lub paszport;
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu - może nim być w szczególności umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
Zameldowania można również dokonać w postaci elektronicznej - na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy, właściwy ze względu na położenie nieruchomości, pod warunkiem otrzymania dowodu, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569). W powyższej sytuacji należy dodatkowo dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu. Obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
Opłaty:
17 zł. za wydanie zaświadczenia na wniosek strony, płatne na konto Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim: Bank PKO S.A. I Oddział Solec Kujawski nr 23124035071111000030576535.

Tryb odwoławczy:
Brak, czynność materialno-techniczna.
Uwagi:
Uwagi:
1. Zameldowania w stosunku do dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terenie RP, dzieci, urodzonych na terytorium RP, dokonuje z urzędu kierownik USC sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa;
2. Zameldowania można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu wspólnego pobytu;
4. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu;
5. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej;
6. Wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej;
7. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
8. Obywatel polski, który jest właścicielem nieruchomości lub dysponuje innym tytułem prawnym do lokalu, w którym dokonuje zameldowania, ujawnionym w księdze wieczystej (po podaniu numeru księgi wieczystej) może dokonać zameldowania na pobyt stały lub czasowy przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
9. Jedno z rodziców może dokonać zameldowania dziecka pozostającego pod jego władzą rodzicielską przy użyciu usługi, o której mowa w punkcie 8, jeżeli w rejestrze PESEL przy danych dziecka zamieszczono numer PESEL tego z rodziców, które dokonuje zameldowania. Zameldowanie wymaga wówczas złożenia przez tego z rodziców, które dokonuje zameldowania, oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod jego władzą rodzicielską. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
10. Potwierdzenie prawa własności nieruchomości lub innego tytułu prawnego do lokalu, przy zameldowaniu dokonywanym usługą elektroniczną, następuje automatycznie na podstawie danych zgromadzonych w systemie teleinformatycznym, zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204 oraz z 2021 r. poz. 1177 i 1978), po pozytywnej weryfikacji danych w zakresie imienia, nazwiska i numeru PESEL osoby, która jest właścicielem nieruchomości lub dysponuje innym tytułem prawnym do lokalu, a także danych dotyczących adresu nieruchomości i numeru księgi wieczystej z danymi zgromadzonymi w tym systemie.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1191 ze zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2070).

Karta Usług - zameldowanie na pobyt czasowy

PDFKarta Usług Nr 5_RSO_dostępność.pdf (212,49KB)

Załączniki:

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia.pdf (412,87KB)
PDFZgłoszenie pobytu czasowego.pdf (208,78KB)
PDFPełnomocnictwo2023.pdf (168,72KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego