Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - wydawanie odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego (WSO)
Termin załatwienia:
niezwłocznie, w przypadku braku aktów stanu cywilnego w Bazie Usług Stanu Cywilnego do 10 dni roboczych.
Osoba kontaktowa:
Kierownik USC Justyna Żebrowska – Dudek
Miejsce załatwienia:
pok. nr 7
Telefon kontaktowy:
52 387-01-17
Miejsce odbioru:
pok. nr 7 UM
Wymagane dokumenty:
- Wniosek – formularz wniosku stanowi załącznik do karty usług,
- dokument tożsamości – do wglądu,
- dowód wpłaty.
- Pełnomocnictwo (druk pełnomocnictwa stanowi załącznik do karty usług)
Opłaty:
- 22 zł za odpis skrócony,
- 33 zł za odpis zupełny,
- 24 zł za zaświadczenie o wpisie braku wpisu oraz o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego,
- 26 zł – za pozostałe zaświadczenia wydawane przez Kierownika USC
- 17 zł - opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej)

nr konta: Bank PKO S.A. I Oddział Solec Kujawski 23124035071111000030576535,
dla przelewów z zagranicy: BIC SWIFT: PKOPPLPW PL 23124035071111000030576535

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi:
Uwagi:
Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Wniosek można złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.
Z rejestru stanu cywilnego wydaje się: zaświadczenia oraz odpisy:
1) odpisy zupełne;
2) odpisy skrócone (wielojęzyczne);
3) zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
4) zaświadczenia o stanie cywilnym

Odpisy aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek. Odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o dokonanych wpisach lub ich braku otrzyma:
• osoba, której akt dotyczy,
• małżonek osoby, której akt dotyczy,
• wstępny,
• zstępny,
• rodzeństwo,
• przedstawiciel ustawowy,
• opiekun,
• osoba, która wykaże w tym interes prawny
Istnieje możliwość działania przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Podstawa prawna:
art. 44-45, art. 51 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. 2023 poz. 1378).

Karta Usług - wydawanie odpisów i zaświadczeń  z akt stanu cywilnego

PDFKarta Usług Nr 1_USC_dostępność.pdf (141,10KB)

Wniosek

PDFzał. do KU Nr 1_dostępność.pdf (175,67KB)

Druk Pełnomocnictwa

PDFzał. pełnomocnictwo do KU Nr 1_dostępność.pdf (85,38KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego