Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Wydział:
Wydział Utrzymania Miasta
Termin załatwienia:
w ciągu miesiąca
Osoba kontaktowa:
Iwona Skrzypińska
Miejsce załatwienia:
UM
Telefon kontaktowy:
52 387 01 62
Miejsce odbioru:
UM
Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty i wnioski:
1. Wypełniony wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów,
1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
2. Zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na wycinkę (np. w postaci podpisu na wniosku),
Powyższa zgoda nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:
a) spółdzielnię mieszkaniową,
b) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
c) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,
d) użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w pkt 2a-2c,
3. Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 (w przypadku spółdzielni i wspólnot),
art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody
Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.
4. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,
5. Projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszych niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
Jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.
6. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie,
7. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art.51 ust.1 pkt 1-4 i 10 oraz w art.52 ust.1 pkt 1,3,7, 8,12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.
8. Dokumentację fotograficzną.

2. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Opłaty:
17,00 zł – opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
Za wniesienie podania oraz za załączniki nie pobiera się opłaty skarbowej. Za wydaną decyzję od zezwoleń wydanych na usunięcie drzew lub krzewów nie pobiera się opłaty skarbowej.
17,00 zł- opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zamiaru usunięcia drzew
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Solca Kujawskiego, które należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:
1. Przed wydaniem decyzji przeprowadzana jest wizja lokalna.
2. Zgodnie z art. 83a ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje burmistrz, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia we wskazanym terminie.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
1. art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ),
2. art. 83 f ust.4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336),
3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775),
4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. u. z 2022 r., poz. 2142)

Karta Usług Nr 1 - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

PDFZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa_dostępność.pdf (161,95KB)
PDFWniosek o wydanie zezwolenia_dostępność.pdf (201,51KB)
PDFKlauzula-informacyjna ROŚIR_dostępność.pdf (101,61KB)
PDFKarta Usług N 1_Usunięcie drzewa_dostępność.pdf (142,86KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego