Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta usług - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydział:
Wydział Utrzymania Miasta
Termin załatwienia:
do 2 miesięcy
Osoba kontaktowa:
Zuzanna Trzeciakowska
Miejsce załatwienia:
WUM, ul. Toruńska 8a, pokój nr 1
Telefon kontaktowy:
523870161
Miejsce odbioru:
WUM, ul. Toruńska 8a, pokój nr 1
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dostępny wzór)
2. Załączniki:
2.1. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś: 1 egzemplarz w formie pisemnej + min. 4 egzemplarze w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko);
LUB
karta informacyjna przedsięwzięcia zgodna z art. 62a ustawy ooś: 1 egzemplarz w formie pisemnej + min. 4 egzemplarze w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, gdy wnioskodawca występuje o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy ooś);
2.2. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
2.3. mapa, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, która przedstawia: zaznaczony przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, zaznaczony przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, a także wyznaczoną odległość 100 m od granic terenu przedsięwzięcia;
2.4. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz jeśli liczba stron postępowania nie przekracza 10 (nie wliczając wnioskodawcy) obszar jego oddziaływania (wymagane jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia wypisu z rejestru gruntów; w razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia powyższego dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10);
2.5. mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (zamiast w/w kopii mapy ewidencyjnej 2.2.) – wyłącznie w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ww. ustawy, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli;
2.6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
2.7. pełnomocnictwo, jeśli wniosek składa pełnomocnik wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;
2.8. inne niż w/w, a wymienione w art. 74 ust. 1-1a ustawy ooś.
Opłaty:
­205 zł – za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
­17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Solca Kujawskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uwagi:
1. Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, przy ul. 23 Stycznia 7 lub przesłać pocztą na wskazany wyżej adres.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów w odpowiedniej postaci wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 7 dni). Nieusunięcie braków formalnych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
3. Postępowanie wymaga uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień, co może skutkować wydłużeniem czasu postępowania administracyjnego (Do terminu załatwienia sprawy, o którym mowa wyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.)
Podstawa prawna:
1. art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zwanej ustawą ooś
2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839);
3. art. 104 i art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775)

Karta usług nr 5 WUM

PDFKarta Usług nr 5_WUM_decyzje środowiskowe.pdf (366,84KB)

DOCXDOSTĘPNOŚĆ_Karta Usług nr 5_WUM_decyzje środowiskowe.docx (39,34KB)
 

Wzór wniosku składanego w postacie papierowej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do karty nr 5 WUM

PDFwzór wniosku do Karty Usług nr 5 WUM.pdf (637,13KB)
DOCXDOSTĘPNOŚĆ_wzór wniosku do Karty Usług nr 5 WUM_decyzje środowiskowe_.docx (20,04KB)
 

Wzór wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego dostępny jest w BIP Ministerstwa Klimatu i Środowiska TUTAJ

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego