Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - reklamacje na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich
Termin załatwienia:
3 dni.
Osoba kontaktowa:
3 dni.
Miejsce załatwienia:
pok. 6, UM
Telefon kontaktowy:
(52) 387 01 16
Miejsce odbioru:
pok. 6 UM
Wymagane dokumenty:
Reklamację wnosi się ustnie do protokołu lub pisemnie na piśmie utrwalonym w postaci:
a) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
b) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
- do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub zamieszkania.
Opłaty:
Brak.
Tryb odwoławczy:
1. Reklamacje na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców uwzględniane są w drodze decyzji po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego;
2. Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z obwodu głosowania wyborca wnoszący reklamację może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Burmistrza Solca Kujawskiego do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
Uwagi:
Brak.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1277 ze zm.).

Karta Usług - reklamacje na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców

PDFKarta Usług Nr 15_RSO_dostępność.pdf (188,95KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego