Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stypendia i zasiłki szkolne

STYPENDIUM SZKOLNE 2023/2024

Do  15 września można złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024.

Stypendia szkolne na podstawie dyspozycji art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2230) przysługują:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Warunkiem otrzymania pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego jest spełnienie kryterium dochodowego. Kryterium to jest spełnione, gdy dochód netto na osobę w rodzinie uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczy kwoty 600 zł.

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy stypendialnej i spełniające powyższe kryteria składają wnioski do Burmistrza Solca Kujawskiego (Urząd Miejski, ul. 23 Stycznia 7) nie później niż do 15 września danego roku szkolnego (w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego).

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolne i zasiłek szkolny przysługuje również uczniom – obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny.

 Druki wniosków można pobierać w Urzędzie Miejskim, ul. 23 Stycznia 7 – punkt informacji lub ze strony internetowej urzędu.

Wnioskodawcami mogą być:

– rodzice lub opiekunowie prawni ucznia/słuchacza,

– pełnoletni uczeń/słuchacz samodzielnie,

– dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt.2.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów.

Kontakt telefoniczny w przypadku ewentualnych pytań dotyczących wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego: 52 387-01-20.

PDFKlauzula-informacyjna_dostępność.pdf (118,58KB)
PDFOświadczenie-inne-okoliczności.pdf (62,63KB)
PDFPołączenie-wniosków-stypendia-2023-2024._dostepnośćdoc-1.pdf (92,79KB)
PDFuchwała_395_18.pdf (300,55KB)
PDFUchwała-Nr-XXXI_264_13.pdf (176,58KB)
PDFWniosek-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-2023-2024_dostępność.pdf (298,33KB)
PDFWniosek-zwrot-wydatków-2023-2024_dostępnośćdoc.pdf (130,99KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego