Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 17277Luty: 17606Marzec: 23638Kwiecień: 22350Maj: 25744Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 15Kwiecień: 2Maj: 3Czerwiec: 38
Lipiec: 60Sierpień: 202Wrzesień: 3993Październik: 6813Listopad: 36635Grudzień: 12968
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 17004
 2. Wybory samorządowe w 2024 roku
  Wyświetleń: 1761
 3. Projekty uchwał - 2023 rok
  Wyświetleń: 1628
 4. Zamówienia publiczne o wartości do 130.000 zł
  Wyświetleń: 1619
 5. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2023 r.
  Wyświetleń: 1561
 6. Wykazy
  Wyświetleń: 1429
 7. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1331
 8. Budżet obywatelski- 2023
  Wyświetleń: 1281
 9. Archiwum BIP
  Wyświetleń: 1063
 10. Oświadczenie majątkowe- Michalak Adam
  Wyświetleń: 964
 11. Ogłoszenie o konkursie na Starszego referenta ds. Kancelarii
  Wyświetleń: 955
 12. Rejestry, Archiwa i Ewidencje
  Wyświetleń: 937
 13. Budżet 2023 i WPF na lata 2023 – 2043
  Wyświetleń: 928
 14. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 923
 15. Ogłoszenie o konkursie na Kierownika Referatu Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego
  Wyświetleń: 871
 16. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Otorowo I" położonego w miejscowości Otorowo, gmina Solec Kujawski
  Wyświetleń: 803
 17. Wykaz stanowisk i telefonów
  Wyświetleń: 801
 18. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 762
 19. Zamówienia publiczne o wartości powyżej 130.000 zł - platforma zakupowa
  Wyświetleń: 759
 20. Interpelacje i zapytania Radnych
  Wyświetleń: 737
 21. Projekty uchwał - 2024 rok (kadencji 2018 - 2024)
  Wyświetleń: 728
 22. Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego, władze Urzędu
  Wyświetleń: 709
 23. Zapytanie ofertowe na opracowanie i wdrożenie "Strategii rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030 +” (Strategii … ) - unieważnione
  Wyświetleń: 707
 24. Ogłoszenie o konkursie na referenta ds. gospodarki nieruchomościami
  Wyświetleń: 693
 25. Ogłoszenie o konkursie na referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 672
 26. Ogłoszenie o konkursie na specjalistę energetyka gminnego
  Wyświetleń: 659
 27. Statut Gminy i Regulamin Organizacyjny urzędu
  Wyświetleń: 649
 28. Dostęp do informacji publicznej, petycje, lobbing
  Wyświetleń: 626
 29. Zawiadomienie o terminach posiedzeń komisji stałych RM
  Wyświetleń: 606
 30. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu "ul. Ks. Piotra Skargi-część wschodnia" w Solcu Kujawskim
  Wyświetleń: 597
 31. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 593
 32. Ogłoszenie o konkursie na inspektora ds. drogownictwa
  Wyświetleń: 580
 33. Audyty i kontrole, kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 531
 34. Programy
  Wyświetleń: 524
 35. Komisje RM kadencji 2018-2023 – plany pracy, sprawozdania, protokoły z posiedzeń wspólnych
  Wyświetleń: 519
 36. Skład RM, pełnione dyżury
  Wyświetleń: 501
 37. Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych 2023
  Wyświetleń: 498
 38. Budżet 2024 i WPF na lata 2024 - 2043
  Wyświetleń: 495
 39. Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2023
  Wyświetleń: 494
 40. Zapytanie ofertowe na opracowanie i wdrożenie "Strategii rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030 +” (Strategii … )
  Wyświetleń: 469
 41. Zarządzenie Nr V/95/23
  Wyświetleń: 469
 42. Dotacje dla przedszkoli
  Wyświetleń: 449
 43. Skargi i wnioski
  Wyświetleń: 435
 44. Ogłoszenie o konkursie na referenta ds. nadzoru właścicielskiego
  Wyświetleń: 409
 45. Obwieszczenia dot. postępowań administracyjnych nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
  Wyświetleń: 406
 46. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 402
 47. Zapytanie ofertowe na sporządzenie mpzp terenu "ul. Ks. Piotra Skargi - część wschodnia" w Solcu Kujawskim
  Wyświetleń: 400
 48. Ławnicy – kadencja 2024 - 2027
  Wyświetleń: 397
 49. Plany
  Wyświetleń: 387
 50. Karta Usług - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 386
 51. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Garbary - Powstańców - Średnia" w Solcu Kujawskim
  Wyświetleń: 386
 52. Karta Usług - rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe
  Wyświetleń: 381
 53. Karta Usług - naliczanie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 373
 54. Przetargi
  Wyświetleń: 371
 55. Dane dotyczące wykonania budżetu jst oraz wykaz ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty, pomoc publiczna
  Wyświetleń: 361
 56. Karta Usług - wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 358
 57. Karta Usług - rozłożenie na raty podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 354
 58. Karta Usług - nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 353
 59. Zarządzenie Nr V/98/23
  Wyświetleń: 351
 60. Karta Usług - nadanie dziecku nazwiska męża matki w trybie art. 90 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
  Wyświetleń: 350
 61. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski
  Wyświetleń: 350
 62. Karta Usług - zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 349
 63. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 26 października w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Demontaż modułu membranowego oraz zmiana sposobu użytkowania instalacji do przetwarzania (odzysku) rozpuszczalników palnych i niepalnych na terenie zakładu Alpinus Chemia Sp. z o.o
  Wyświetleń: 348
 64. Karta Usług - odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
  Wyświetleń: 346
 65. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 344
 66. Obwieszczenia, ogłoszenia Burmistrza Solca Kujawskiego
  Wyświetleń: 344
 67. Zapytanie ofertowe BIiRSI.272.9.2023
  Wyświetleń: 343
 68. Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 12 września 2023 r. zawiadamiająca o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa centrum dystrybucyjnego w Solcu Kujawskim"
  Wyświetleń: 342
 69. Karta Usług - wydanie zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa (małżeństwo konkordatowe)
  Wyświetleń: 340
 70. Karta Usług - wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 338
 71. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 338
 72. Karta Usług - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 337
 73. Karta Usług - zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
  Wyświetleń: 333
 74. Karta Usług - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
  Wyświetleń: 333
 75. Karta Usług - umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 332
 76. Karta Usług - Zamiana nieruchomości
  Wyświetleń: 332
 77. Postanowienia Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 331
 78. Zarządzenie Nr V/104/23
  Wyświetleń: 331
 79. Karta Usług - umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 330
 80. Protokół z LXXIV sesji RM skrócony wraz z załącznikami - 29.09.2023 r.
  Wyświetleń: 327
 81. Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektroenergetycznej i teletechnicznej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka ul. Wiejskiej o długości 973 m w Solcu Kujawskim w ramach inwestycji: Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim - etap I”
  Wyświetleń: 326
 82. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 325
 83. Karta Usług - rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 322
 84. Uchwała Nr LXXIV/503/23 RM z dnia 29.09.2023 r.
  Wyświetleń: 321
 85. Zarządzenie Nr V/88/23
  Wyświetleń: 321
 86. Karta Usług - zgłoszenie eksploatacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 317
 87. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 315
 88. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 312
 89. Karta Usług - zgłoszenie sprzedaży lasu oraz korekty podatku leśnego - zmiana wymiaru podatku leśnego
  Wyświetleń: 308
 90. Karta Usług - rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 306
 91. Strategia Rozwoju MiG Solec Kujawski
  Wyświetleń: 306
 92. Uchwała Nr LXXXII/571/24 RM z dn. 15.03.2024 r.
  Wyświetleń: 302
 93. Uproszczona oferta KP ZTS
  Wyświetleń: 300
 94. Rejestr żłobków
  Wyświetleń: 296
 95. LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej 63pe, sieci kanalizacji sanitarnej – rurociąg tłoczny 63pe, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 100/22, położonej w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] – WIPP-BPP.6733.8.2023
  Wyświetleń: 295
 96. Telewizja Solec Sp. z.o.o.
  Wyświetleń: 291
 97. Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia Starosty Bydgoskiego
  Wyświetleń: 290
 98. Uproszczona oferta START
  Wyświetleń: 290
 99. Zarządzenie Nr V/85/23
  Wyświetleń: 290
 100. Karta Usług - zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
  Wyświetleń: 289
 101. Karta Usług - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 288
 102. Karta Usług - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 286
 103. Karta Usług - zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 285
 104. Uchwała Nr LXXIII/489/23 RM z dnia 19.09.2023 r.
  Wyświetleń: 285
 105. Karta Usług - wydanie, wymiana i unieważnienie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 284
 106. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 283
 107. Uchwała Nr LXXIV/505/23 RM z dnia 29.09.2023 r.
  Wyświetleń: 283
 108. Dotowanie
  Wyświetleń: 281
 109. Karta Usług - rejestr danych kontaktowych
  Wyświetleń: 281
 110. MPZP - obowiązujące
  Wyświetleń: 281
 111. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 12 września 2023 r. zawiadamiające Strony postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa centrum dystrybucyjnego w Solcu Kujawskim
  Wyświetleń: 281
 112. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 280
 113. Informacje o realizacji zadań oświatowych
  Wyświetleń: 278
 114. Uchwała Nr LXXV/514/23 RM z dnia 27.10.2023 r.
  Wyświetleń: 278
 115. Zarządzenie Nr V/110/23
  Wyświetleń: 278
 116. Gospodarka wodna
  Wyświetleń: 277
 117. Karta Usług - zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 277
 118. LICP – o znaczeniu gminnym – budowa ulicy gminnej wewnętrznej do obsługi zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim, na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 676/16, 677/1, 677/3, 677/4, 678/9 oraz na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 676/12, 676/14, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] – WIPP-BPP.6733.4.2023
  Wyświetleń: 277
 119. Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka ul. Wiejskiej o długości 973 m w Solcu Kujawskim w ramach inwestycji: Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim - etap I"
  Wyświetleń: 277
 120. Karta Usług - zasady wynajmowania lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych oraz kryteria wyboru osób, z którymi zawierane są umowy na te lokale.
  Wyświetleń: 276
 121. Rekrutacja
  Wyświetleń: 276
 122. Karta Usług - zgłoszenie urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 275
 123. LICP – o znaczeniu wojewódzkim – przebudowa i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej, Ugory, Powstańców i Wiśniowej w m. Solec Kujawski, gm. Solec Kujawski, na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1989/2, 74/1, 264/1, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] – WIPP-BPP.6733.5.2023
  Wyświetleń: 275
 124. Sprawozdania z realizacji programu współpracy
  Wyświetleń: 274
 125. Uchwała Nr LXXV/508/23 RM z dnia 27.10.2023 r.
  Wyświetleń: 273
 126. Komisja Społeczna
  Wyświetleń: 272
 127. LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 2423 oraz na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 86/11, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] – WIPP-BPP.6733.9.2023
  Wyświetleń: 270
 128. Karta Usług - zgłoszenie kupna lub sprzedaży pojazdu opodatkowanego podatkiem od środków transportowych.
  Wyświetleń: 267
 129. Karta Usług - wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
  Wyświetleń: 266
 130. Kluby Radnych RM
  Wyświetleń: 266
 131. Karta Usług - udostępnianie danych z Centralnego Rejestru Wyborców
  Wyświetleń: 265
 132. Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie
  Wyświetleń: 264
 133. Karta Usług - udostępnianie danych z Rejestru mieszkańców i Rejestru PESEL
  Wyświetleń: 263
 134. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 263
 135. Sołectwo Otorowo – Makowiska
  Wyświetleń: 263
 136. LICP – o znaczeniu wojewódzkim – przebudowa i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i sanitarnej w ul. Leśnej, Ugory, Powstańców i Wiśniowej w m. Solec Kujawski, gm. Solec Kujawski, na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1989/2, 264/1, 74/1, 764/10, 764/11, 764/12 oraz na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 765/19, 766/22, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] – WIPP-BPP.6733.6.2023
  Wyświetleń: 262
 137. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO dz. 413/13
  Wyświetleń: 262
 138. Karta Usług - odroczenie terminu płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 261
 139. Karta Usług - zgłoszenie sprzedaży nieruchomości oraz korekty podatku od nieruchomości – zmiana wymiaru podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 261
 140. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 260
 141. INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU dz. 1125/2, 1124, 1126/4
  Wyświetleń: 259
 142. Karta Usług - wydawanie decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania
  Wyświetleń: 255
 143. Protokół z LXXIII sesji nadzwyczajnej RM skrócony wraz z załącznikami - 19.09.2023 r.
  Wyświetleń: 255
 144. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
  Wyświetleń: 254
 145. Uchwała Nr LXXIV/506/23 RM z dnia 29.09.2023 r.
  Wyświetleń: 254
 146. Zarządzenie Nr V/102/23
  Wyświetleń: 254
 147. Zarządzenie Nr V/94/23
  Wyświetleń: 254
 148. Akty cywilnoprawne
  Wyświetleń: 253
 149. Karta Usług - zgłoszenie sprzedaży nieruchomości rolnej oraz korekty podatku rolnego – zmiana wymiaru podatku rolnego
  Wyświetleń: 253
 150. LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej dn63, sieci kanalizacji sanitarnej D 0,16m, na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2200/7, 2411, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] - WIPP-BPP.6733.3.2023
  Wyświetleń: 253
 151. Karta Usług - informacja o przeznaczeniu nieruchomości w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
  Wyświetleń: 251
 152. Karta Usług - przeniesienie decyzji w sprawie warunków zabudowy na rzecz innego podmiotu
  Wyświetleń: 251
 153. Zarzadzenie Nr V/87/23
  Wyświetleń: 250
 154. Zarządzenie Nr V/109/23
  Wyświetleń: 250
 155. Karta Usług - wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkanców i rejestru PESEL
  Wyświetleń: 249
 156. Osiedle Staromiejskie
  Wyświetleń: 249
 157. Uchwała Nr LXXIV/491/23 RM z dnia 29.09.2023 r.
  Wyświetleń: 249
 158. Sołectwo Kujawska
  Wyświetleń: 248
 159. Zarządzenie Nr V/106/23
  Wyświetleń: 248
 160. Zarządzenie Nr V/96/23
  Wyświetleń: 248
 161. Karta Usług - wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 247
 162. Informacje o realizowanych programach i projektach oświatowych
  Wyświetleń: 246
 163. Zarządzenie Nr V/3/24
  Wyświetleń: 246
 164. Centrum Usług Społecznych
  Wyświetleń: 245
 165. Uchwała Nr LXXV/513/23 RM z dnia 27.10.2023 r.
  Wyświetleń: 245
 166. Komisja Gospodarki i Budżetu
  Wyświetleń: 244
 167. Uchwała Nr LXXIV/493/23 RM z dnia 29.09.2023 r.
  Wyświetleń: 244
 168. Zarządzenia – ogłoszenia
  Wyświetleń: 244
 169. Karta Usług - udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe
  Wyświetleń: 243
 170. Karta Usług - zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania i ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 243
 171. Lokalizacja inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 243
 172. Karta Usług - zgłoszenie eksploatacji instalacji wprowadzającej gazy lub pyły do powietrza
  Wyświetleń: 242
 173. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 242
 174. Oświadczenie majątkowe Bartłomieja Czakiego
  Wyświetleń: 242
 175. Karta Usług - zameldowanie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 241
 176. Zarządzenie Nr V/103/23
  Wyświetleń: 241
 177. Zarządzenie Nr V/89/23
  Wyświetleń: 241
 178. Zarządzenie Nr V/125/23
  Wyświetleń: 240
 179. Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”
  Wyświetleń: 239
 180. Uchwała Nr LXXIV/498/23 RM z dnia 29.09.2023 r.
  Wyświetleń: 239
 181. Karta Usług - zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wystąpiły po śmierci najemcy
  Wyświetleń: 238
 182. Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy Solec Kujawski
  Wyświetleń: 237
 183. Karta Usług - potwierdzenie profilu zaufanego
  Wyświetleń: 237
 184. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
  Wyświetleń: 237
 185. Inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 236
 186. Karta Usług - rozkładanie należności z tytułu dzierżawy gruntów na raty
  Wyświetleń: 236
 187. Obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
  Wyświetleń: 236
 188. Plan sieci szkół
  Wyświetleń: 235
 189. Zarządzenie Nr V/93/23
  Wyświetleń: 235
 190. Karta Usług - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 234
 191. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 234
 192. Porządek obrad LXXV sesji RM - 27.10.2023 r.
  Wyświetleń: 234
 193. Uchwała Nr LXXIV/496/23 RM z dnia 29.09.2023 r.
  Wyświetleń: 233
 194. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 232
 195. Zarządzenie Nr V/101/23
  Wyświetleń: 232
 196. Karta Usług - opinia o klasyfikacji akustycznej terenu
  Wyświetleń: 231
 197. Stanowiska, apele, postanowienia, oświadczenia
  Wyświetleń: 231
 198. Uchwała Nr LXXIII/490/23 RM z dnia 19.09.2023 r.
  Wyświetleń: 231
 199. Uchwała Nr LXXV/512/23 RM z dnia 27.10.2023 r.
  Wyświetleń: 231
 200. Zarządzenie Nr V/100/23
  Wyświetleń: 231
 201. Azbest
  Wyświetleń: 230
 202. Karta Usług - reklamacje na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców.
  Wyświetleń: 230
 203. Karta Usług - nadawanie lub zmiana numeru PESEL
  Wyświetleń: 229
 204. Karta Usług - ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 229
 205. Karta Usług - wydawanie odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego
  Wyświetleń: 229
 206. Uchwała Nr LXXV/507/23 RM z dnia 27.10.2023 r.
  Wyświetleń: 229
 207. Karta Usług - podział nieruchomości
  Wyświetleń: 228
 208. Karta Usług - reklamacje na nieprawidłowości w spisie wyborców
  Wyświetleń: 228
 209. Karta Usług - ustalenie lub odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 228
 210. Uchwała Nr LXXV/509/23 RM z dnia 27.10.2023 r.
  Wyświetleń: 228
 211. Zarządzenie Nr V/126/23
  Wyświetleń: 228
 212. Zarządzenie Nr V/92/23
  Wyświetleń: 228
 213. Karta Usług - informacja o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 227
 214. Karta Usług - umorzenie odsetek naliczonych z tytułu nieterminowego regulowania opłat za lokale mieszkalne i użytkowe
  Wyświetleń: 226
 215. Karta Usług - Zezwolenie na wykonywanie regularnych, regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
  Wyświetleń: 226
 216. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018 - 2024
  Wyświetleń: 226
 217. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 226
 218. Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka ul. Wiejskiej o długości 973 m w Solcu Kujawskim w ramach inwestycji: Budowa odcinków dróg gminnych – ul.Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim - etap I”
  Wyświetleń: 226
 219. Zarządzenie Nr V/90/23
  Wyświetleń: 226
 220. Karta Usług - sporządzenie kopii dokumentów archiwalnych
  Wyświetleń: 225
 221. Karta Usług - sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy na rzecz najemców – tryb bezprzetargowy
  Wyświetleń: 224
 222. Karta Usług - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi.
  Wyświetleń: 224
 223. Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2024
  Wyświetleń: 224
 224. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec Kujawski
  Wyświetleń: 224
 225. Obowiązek szkolny i nauki
  Wyświetleń: 223
 226. Zgromadzenia publiczne
  Wyświetleń: 223
 227. Karta Usług - odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 222
 228. Zarządzenie Nr V/107/23
  Wyświetleń: 222
 229. Karta Usług - zgłoszenie gruntów rolnych do opodatkowania i ustalenie wymiaru podatku rolnego
  Wyświetleń: 221
 230. Protokół z LXXV sesji RM skrócony wraz z załącznikami - 27.10.2023 r.
  Wyświetleń: 221
 231. SOLMED Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 221
 232. Karta Usług - umarzanie należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
  Wyświetleń: 220
 233. Karta Usług - wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym
  Wyświetleń: 220
 234. Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie „Fala” w Warszawie
  Wyświetleń: 220
 235. Uchwała Nr LXXIV/492/23 RM z dnia 29.09.2023 r.
  Wyświetleń: 220
 236. Zarządzenie Nr V/97/23
  Wyświetleń: 220
 237. Karta Usług - zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 219
 238. Transmisje online oraz nagrania z obrad sesji RM
  Wyświetleń: 219
 239. Uchwała Nr LXXIV/494/22 RM z dnia 29.09.2023 r.
  Wyświetleń: 219
 240. Zarządzenie Nr V/114/23
  Wyświetleń: 219
 241. Karta Usług - przyjęcie oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego
  Wyświetleń: 218
 242. Karta Usług - wypis i wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
  Wyświetleń: 218
 243. Środowiskowy Dom Samopomocy
  Wyświetleń: 218
 244. Sołectwo Chrośna
  Wyświetleń: 217
 245. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2023
  Wyświetleń: 216
 246. Karta Usług - zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokali socjalnych.
  Wyświetleń: 216
 247. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 216
 248. Soleckie Centrum Kultury
  Wyświetleń: 216
 249. Informacje i ogłoszenia.
  Wyświetleń: 215
 250. Osiedle Rudy
  Wyświetleń: 215
 251. Projekty
  Wyświetleń: 215
 252. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 215
 253. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 215
 254. Karta Usług - zgłoszenie lasu do opodatkowania i ustalenie wymiaru podatku leśnego
  Wyświetleń: 214
 255. Karta Usług - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 213
 256. LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego, na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 625, 601, 26198/4, 26198/5, 26198/6, 560, 602, 26197/2, 26197/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Przyłubie [Nr 0004] – WIPP-BPP.6733.7.2023
  Wyświetleń: 213
 257. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 213
 258. Uchwała Nr LXXIV/497/23 RM z dnia 29.09.2023 r.
  Wyświetleń: 213
 259. Zarządzenie Nr V/86/23
  Wyświetleń: 213
 260. Zarządzenie Nr V/91/23
  Wyświetleń: 213
 261. Karta Usług - rejestracja urodzenia, małżeństwa, zgonu które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane
  Wyświetleń: 212
 262. Informator budżetowy
  Wyświetleń: 211
 263. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Solec Kujawski
  Wyświetleń: 210
 264. Porządek obrad LXXIV sesji RM - 29.09.2023 r.
  Wyświetleń: 209
 265. Strategie, Programy, Plany
  Wyświetleń: 209
 266. Uchwała Nr LXXIV/495/23 RM z dnia 29.09.2023 r.
  Wyświetleń: 209
 267. Uchwała Nr LXXV/511/23 RM z dnia 27.10.2023 r.
  Wyświetleń: 209
 268. Zarządzenie Nr V/105/23
  Wyświetleń: 209
 269. Sołectwo Przyłubie
  Wyświetleń: 207
 270. Honorowe wyróżnienia
  Wyświetleń: 206
 271. Burmistrz Solca Kujawskiego podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia.
  Wyświetleń: 205
 272. Karta Usług - zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 205
 273. Sprawozdanie z dzialalności Burmistrza od 17.06.2023 r. do 15.09.2023 r.
  Wyświetleń: 205
 274. Decyzja środowiskowa Burmistrza Solca Kujawskiego ROŚiR.6220.1.12022 z dnia 12 września 2023r. „Budowa centrum dystrybucyjnego w Solcu Kujawskim”
  Wyświetleń: 204
 275. Karta Usług - zameldowanie na pobyt stały
  Wyświetleń: 204
 276. Osiedle Leśne
  Wyświetleń: 204
 277. Uchwała Nr LXXIV/500/23 RM z dnia 29.09.2023 r.
  Wyświetleń: 204
 278. Uchwała Nr LXXIV/502/23 RM z dnia 29.09.2023 r.
  Wyświetleń: 204
 279. Uchwała Nr LXXV/510/23 RM z dnia 27.10.2023 r.
  Wyświetleń: 204
 280. Karta Usług - wydawanie zaświadczeń dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
  Wyświetleń: 203
 281. Uchwała Nr LXXIV/501/23 RM z dnia 29.09.2023 r.
  Wyświetleń: 202
 282. Uchwała Nr LXXIV/504/23 RM z dnia 29.09.2023 r.
  Wyświetleń: 202
 283. Karta Usług - oświadczenie o uznaniu ojcostwa
  Wyświetleń: 201
 284. Karta Usług - umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
  Wyświetleń: 201
 285. Karta Usług - zgłoszenie zgonu
  Wyświetleń: 201
 286. Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 201
 287. Szkoła Muzyczna
  Wyświetleń: 200
 288. Uchwała Nr LXXIV/499/23 RM z dnia 29.09.2023 r.
  Wyświetleń: 200
 289. Zarządzenia – rozstrzygnięcia
  Wyświetleń: 200
 290. Osiedle Toruńskie
  Wyświetleń: 199
 291. Opinia PWIS z dnia 25.10.2023 r., znak: NNZ.9022.1.66.2023
  Wyświetleń: 197
 292. Karta Usług - zezwolenie na lokalizację zjazdu
  Wyświetleń: 196
 293. Kodeks etyczny pracowników i polityka antykorupcyjna
  Wyświetleń: 195
 294. Karta Usług - sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych w drodze przetargu
  Wyświetleń: 194
 295. Zapytanie ofertowe na rozbiórkę łącznika przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim
  Wyświetleń: 194
 296. Karta Usług - wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 193
 297. Ogłoszenie o konkursie na specjalistę energetyka gminnego- nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 193
 298. Konkursy
  Wyświetleń: 192
 299. Karta Usług - umorzenie zaległości z tytułu opłat za lokal mieszkalny
  Wyświetleń: 191
 300. Porządek obrad LXXIII sesji nadzwyczajnej RM - 19.09.2023 r.
  Wyświetleń: 191
 301. Stowarzyszenie „Szlak wodny im. Króla Stefana Batorego”
  Wyświetleń: 191
 302. Zapytanie ofertowe na "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z zestawieniem oszacowanych planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych na budowę skateparku na działce o numerze ewidencyjnym 678/12 przy ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim"
  Wyświetleń: 191
 303. Karta Usług - rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
  Wyświetleń: 189
 304. Karta Usług - sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Miasta i Gminy – tryb przetargowy.
  Wyświetleń: 189
 305. Karta Usług - zmiana imienia lub nazwiska
  Wyświetleń: 189
 306. Cyberbezpieczeństwo
  Wyświetleń: 188
 307. Karta Usług - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Wyświetleń: 188
 308. Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego
  Wyświetleń: 188
 309. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 13.12.2023 r. o zawiadomieniu z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy o zmianie terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 188
 310. Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz
  Wyświetleń: 188
 311. Zarządzenie Nr V/112/23
  Wyświetleń: 187
 312. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 186
 313. Karta Usług - umarzanie należności z tytułu dzierżawy gruntów
  Wyświetleń: 185
 314. Karta Usług - wzór formularza - pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 185
 315. Zarządzenie Nr V/6/24
  Wyświetleń: 185
 316. Muzeum Solca im. Księcia Przemysła
  Wyświetleń: 184
 317. Osiedle Robotnicze
  Wyświetleń: 184
 318. Postanowienie ustalające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko ROŚiR.6220.1.2.2023 z dnia 11 września 2023r.
  Wyświetleń: 184
 319. Przedszkole Publiczne Nr 1 Promyczek
  Wyświetleń: 184
 320. Realizacja programu opieki nad zwierzętami
  Wyświetleń: 184
 321. Zarządzenie Nr V/113/23
  Wyświetleń: 184
 322. Karta Usług - zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.
  Wyświetleń: 183
 323. Rządowy program pomocy dla uczniów
  Wyświetleń: 183
 324. Droga Ekspresowa S10
  Wyświetleń: 182
 325. Zarządzenie Nr V/15/24
  Wyświetleń: 182
 326. Karta Usług - zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania
  Wyświetleń: 181
 327. Karta Usług - zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC
  Wyświetleń: 181
 328. Karta Usług - zmiana decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 181
 329. Uchwała Nr LXXVIII/534/23 RM z dn. 28.12.2023 r.
  Wyświetleń: 181
 330. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 9.06.2024 r.
  Wyświetleń: 181
 331. Karta Usług - warunki dokonywania zamiany lokali
  Wyświetleń: 180
 332. Komunikaty
  Wyświetleń: 180
 333. Zarządzenie Nr V/1/24
  Wyświetleń: 180
 334. Karta Usług - zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 179
 335. Ochrona powietrza
  Wyświetleń: 179
 336. Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”
  Wyświetleń: 179
 337. Karta Usług - wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgonu) do polskich ksiąg stanu cywilnego
  Wyświetleń: 178
 338. Karta Usług - zmiana imienia dziecka (do 6 m-cy)
  Wyświetleń: 178
 339. Karta Usług - przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 177
 340. Karta Usług - wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego
  Wyświetleń: 176
 341. Karta Usług - zgłoszenie wyjazdu za granicę i zgłoszenie powrotu
  Wyświetleń: 176
 342. Karta Usług - dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 175
 343. Karta Usług - rozkładanie należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na raty
  Wyświetleń: 175
 344. Karta Usług - Wydanie licencji wykonywania krajowego transportu drogowego taksówką
  Wyświetleń: 175
 345. Karta Usług - przedłużanie umowy najmu lokalu socjalnego na kolejny okres
  Wyświetleń: 174
 346. Karta Usług - uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 174
 347. Karta Usług - wydawanie Metropolitarnej Karty Seniora
  Wyświetleń: 174
 348. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
  Wyświetleń: 174
 349. Szkoła Podstawowa nr 4
  Wyświetleń: 174
 350. Karta Usług - wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
  Wyświetleń: 173
 351. Procedury załatwiania spraw - Karty Usług
  Wyświetleń: 173
 352. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Ks. Piotra Skargi - ul. Targowa" w Solcu Kujawskim
  Wyświetleń: 172
 353. Karta Usług - medale za długoletnie pożycie małżeńskie
  Wyświetleń: 171
 354. Karta Usług - sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 170
 355. Uchwała Nr LXXVI/517/23 RM z dnia 1.12.2023 r.
  Wyświetleń: 170
 356. Uchwała Nr LXXVII/533/23 RM z dn. 15.12.2023 r.
  Wyświetleń: 170
 357. Karta Usług - wydawanie karty dużej rodziny
  Wyświetleń: 169
 358. Obwieszczenie z dnia 22.12.2023 r. o zakończeniu postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 168
 359. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 167
 360. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Powstańców - teren południowo-wschodni część II" w Solcu Kujawskim
  Wyświetleń: 166
 361. Uchwała Nr LXXVII/526/23 RM z dn. 15.12.2023 r.
  Wyświetleń: 166
 362. Karta Usług - sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 165
 363. Karta Usług - zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
  Wyświetleń: 164
 364. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 21.11.2023 r. o przedłużeniu terminu załatwienia przez Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy sprawy odwołania od decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum dystrybucyjnego w Solcu Kujawskim”
  Wyświetleń: 164
 365. Stypendia i zasiłki szkolne
  Wyświetleń: 164
 366. Zapytanie ofertowe dot. bieżącego utrzymania oświetlenia dróg i placów publicznych pozostających na majątku Gminy Solec Kujawski w 2024r.
  Wyświetleń: 164
 367. Zapytanie ofertowe na usługę kompleksowego sprzątania budynków Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim
  Wyświetleń: 164
 368. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 163
 369. INFORMACJA O WYNIKU I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO dz. 111-5
  Wyświetleń: 163
 370. Związek Miast Nadwiślańskich
  Wyświetleń: 163
 371. Karta Usług - powrót do nazwiska po rozwodzie
  Wyświetleń: 161
 372. Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 160
 373. Protokół z LXXII sesji RM skrócony wraz z załącznikami - 25.08.2023 r.
  Wyświetleń: 160
 374. Uchwała Nr LXXVI/519/23 RM z dnia 1.12.2023 r.
  Wyświetleń: 160
 375. Uchwała Nr LXXVI/525/23 RM z dnia 1.12.2023 r.
  Wyświetleń: 160
 376. Zarządzenie Nr V/11/24
  Wyświetleń: 160
 377. Zarządzenie Nr V/5/24
  Wyświetleń: 160
 378. LICP – o znaczeniu gminnym – budowa magistrali wodociągowej dla miejscowości Solec Kujawski, Przyłubie, Otorowo, Makowiska (odcinek od SUW w Przyłubiu do ul. Piastów w Solcu Kujawskim), na częściach działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 573, 343, 574, 572, 26003/7, 290, 565, 431/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Przyłubie [Nr 0004] oraz 1272/1, 1261, 810, 712, 707/2, 488, 298, 522, 445, 365, 406/1, 672/17, położonych w obrębie M. Solec Kujawski [Nr 0001] - WIPP-BPP.6733.2.2023
  Wyświetleń: 159
 379. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 159
 380. Uchwała Nr LXXVI/524/23 RM z dnia 1.12.2023 r.
  Wyświetleń: 159
 381. INFORMACJA O WYNIKU I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO dz. 111/2
  Wyświetleń: 158
 382. Protokół z LXXIX sesji nadzwyczajnej RM skrócony wraz z załącznikami - 16.01.2024 r.
  Wyświetleń: 158
 383. Protokół z LXXVIII sesji RM skrócony wraz z załącznikami - 28.12.2023 r.
  Wyświetleń: 158
 384. Zarządzenie Nr V/111/23
  Wyświetleń: 158
 385. Związek Miast Polskich
  Wyświetleń: 158
 386. Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 157
 387. Ośrodek Sportu i Rekreacji
  Wyświetleń: 156
 388. Uchwała Nr LXXVIII/539/23 RM z dn. 28.12.2023 r.
  Wyświetleń: 156
 389. Protokół z LXXXII sesji RM skrócony wraz z załącznikami- 15.03.2024 r.
  Wyświetleń: 155
 390. Karta Usług - przyznanie dodatku energetycznego
  Wyświetleń: 154
 391. LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej dn 110 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej 0,20 PVC, na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 1279/10, położonej w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] – WIPP-BPP.6733.1.2024
  Wyświetleń: 154
 392. Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 250 "Miś" w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 154
 393. Uchwała Nr LXXVIII/541/23 RM z dn. 28.12.2023 r.
  Wyświetleń: 154
 394. Jednostki pomocnicze Gminy – sołectwa i osiedla
  Wyświetleń: 153
 395. LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej, na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 192/4, 260/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Otorowo [Nr 0003], gmina Solec Kujawski - WIPP-BPP.6733.1.2023
  Wyświetleń: 153
 396. Rozwój sportu
  Wyświetleń: 153
 397. Zarządzenie Nr V/18/24
  Wyświetleń: 153
 398. Przedłużenie terminu wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 152
 399. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 152
 400. Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie 139 "Rybołów" w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 152
 401. Zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) przez gospodarstwa domowe
  Wyświetleń: 152
 402. Zarządzenie Nr V/119/23
  Wyświetleń: 152
 403. LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 85/3, 33, 84/5, 84/2, obręb ewidencyjny 138, gmina M. Bydgoszcz, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 12084/1, 6, obręb ewidencyjny Wypaleniska [Nr 0005], na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 12084/3, 152, 36/2, 160/1, obręb ewidencyjny Makowiska [Nr 0002] oraz na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 246/5, obręb ewidencyjny Otorowo [Nr 0003] – WIPP-BPP.6733.18.2020
  Wyświetleń: 151
 404. Uchwała Nr LXXVI/523/23 RM z dnia 1.12.2023 r.
  Wyświetleń: 151
 405. Uchwała Nr LXXVI/516/23 RM z dnia 1.12.2023 r.
  Wyświetleń: 150
 406. Uchwała Nr LXXVI/515/23 RM z dnia 1.12.2023 r.
  Wyświetleń: 149
 407. Uchwała Nr LXXVII/529/23 RM z dn.15.12.2023 r.
  Wyświetleń: 149
 408. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu Powstańców - teren południowo-wschodni część I w Solcu Kujawskim
  Wyświetleń: 148
 409. Projekt Programu Opieki nad Zwierzętami na 2024
  Wyświetleń: 148
 410. Zarządzenie Nr V/115/23
  Wyświetleń: 148
 411. uproszczone oferty
  Wyświetleń: 147
 412. Zarządzanie kryzysowe
  Wyświetleń: 147
 413. Uchwała Nr LXXVI/518/23 RM z dnia 1.12.2023 r.
  Wyświetleń: 146
 414. Zarządzenie Nr V/123/23
  Wyświetleń: 146
 415. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 145
 416. Interpretacje przepisów prawa podatkowego
  Wyświetleń: 144
 417. Policja
  Wyświetleń: 144
 418. Uchwała Nr LXXVI/520/23 RM z dnia 1.12.2023 r.
  Wyświetleń: 144
 419. Uchwała Nr LXXVII/531/23 RM z dn.15.12.2023 r.
  Wyświetleń: 144
 420. Dotacje
  Wyświetleń: 143
 421. LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej w Solcu Kujawskim, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 445, 343, obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski [Nr 0001] oraz na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 229, 161/2, obręb ewidencyjny Otorowo [Nr 0003] - WIPP-BPP.6733.12.2020
  Wyświetleń: 143
 422. Oświadczenie majątkowe- Bąbka Andrzej
  Wyświetleń: 143
 423. Zarządzenie Nr V/120/23
  Wyświetleń: 143
 424. Uchwała Nr LXXVIII/537/23 RM z dn. 28.12.2023 r.
  Wyświetleń: 142
 425. INFORMACJA O WYNIKU I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO dz. 111/3
  Wyświetleń: 141
 426. INFORMACJA O WYNIKU I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO dz. 111/4
  Wyświetleń: 141
 427. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 140
 428. Oświadczenie majątkowe- Bieniek Grażyna
  Wyświetleń: 140
 429. Uchwała Nr LXXXI/551/24 RM z dn. 23.02.2024 r.
  Wyświetleń: 139
 430. Oświadczenie majątkowe- Chojnacki Dariusz
  Wyświetleń: 138
 431. Oświadczenie majątkowe- Kowalski Wiesław
  Wyświetleń: 138
 432. Uchwała Nr LXXVIII/535/23 RM z dn. 28.12.2023 r.
  Wyświetleń: 138
 433. Uchwała Nr LXXVIII/538/23 RM z dn.28.12.2023 r.
  Wyświetleń: 138
 434. Uchwała Nr LXXXI/555/24 RM z dnia 23.02.2024 r.
  Wyświetleń: 138
 435. Zarządzenie Nr V/20/24
  Wyświetleń: 138
 436. Oświadczenie majątkowe- Żaguń Alicja
  Wyświetleń: 137
 437. Pobierz programy
  Wyświetleń: 137
 438. Uchwała Nr LXXVII/530/23 RM z dn.15.12.2023 r.
  Wyświetleń: 137
 439. Zarządzenie Nr V/12/24
  Wyświetleń: 137
 440. Protokół z LXXXI sesji RM skrócony wraz z załącznikami- 23.02.2024 r.
  Wyświetleń: 136
 441. Uchwała Nr LXXXI/552/24 RM z dn.23.02.2024 r.
  Wyświetleń: 136
 442. Uchwała Nr LXXVII/532/23 RM z dn.15.12.2023 r.
  Wyświetleń: 135
 443. Porządek obrad sesji RM
  Wyświetleń: 133
 444. Uchwała Nr LXXVIII/540/23 RM z dn. 28.12.2023 r.
  Wyświetleń: 133
 445. Oświadczenie majątkowe- Raczyński Szymon
  Wyświetleń: 132
 446. Uchwała Nr LXXVI/522/23 RM z dnia 1.12.2023 r.
  Wyświetleń: 132
 447. Zarządzenie Nr V/13/24
  Wyświetleń: 132
 448. LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sali gimnastycznej przy ZSOiZ w Solcu Kujawskim, na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 732/5, 732/7, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] – WIPP-BPP.6733.10.2023
  Wyświetleń: 131
 449. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 131
 450. Protokół z LXXVII sesji RM skrócony wraz z załącznikami 15.12.2023 r.
  Wyświetleń: 131
 451. Uchwała Nr LXXVII/527/23 RM z dn.15.12.2023 r.
  Wyświetleń: 131
 452. Uchwała Nr LXXVII/528/23 RM z dn.15.12.2023 r.
  Wyświetleń: 131
 453. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 131
 454. Zarządzenie Nr V/116/23
  Wyświetleń: 129
 455. Sprawozdanie z działalności Burmistrza od 22.11.2023 r. do 9.02.2024 r.
  Wyświetleń: 128
 456. Zarządzenie Nr V/118/23
  Wyświetleń: 128
 457. Protokoły z posiedzeń Bezpiecznej Gminy
  Wyświetleń: 126
 458. Zarządzenie Nr V/124/23
  Wyświetleń: 126
 459. Uchwała Nr LXXVI/521/23 RM z dnia 1.12.2023 r.
  Wyświetleń: 125
 460. Oświadczenie majątkowe- Dorawa Agnieszka
  Wyświetleń: 124
 461. Zarządzenie Nr V/17/24
  Wyświetleń: 124
 462. Bezpieczna Gmina
  Wyświetleń: 123
 463. Oświadczenie majątkowe- Damrat Mariusz
  Wyświetleń: 123
 464. otwarte konkursy
  Wyświetleń: 123
 465. Uchwała Nr LXXIX/542/24 RM z dnia 16.01.2024 r.
  Wyświetleń: 123
 466. Zarządzenie Nr V/108/23
  Wyświetleń: 123
 467. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego ROŚiR.6220.1.3.2023 z dnia 26 października w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 122
 468. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 122
 469. Czynności dotyczące decyzji wydanych przed 2024
  Wyświetleń: 121
 470. Uchwała Nr LXXVIII/536/23 RM z dn. 28.12.2023 r.
  Wyświetleń: 121
 471. Zarządzenie Nr V/16/24
  Wyświetleń: 121
 472. INFORMACJA O WYNIKU I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO dz. 132/5
  Wyświetleń: 120
 473. Oświadczenie majątkowe- Pacek Tomasz
  Wyświetleń: 120
 474. Porządek obrad LXXVI sesji RM - 1.12.2023 r.
  Wyświetleń: 120
 475. Wydział Gospodarki Mieniem
  Wyświetleń: 120
 476. Sprawozdania z działalności Burmistrza
  Wyświetleń: 119
 477. Zarządzenie Nr V/127/23
  Wyświetleń: 119
 478. Rejestr informacji o środowisku
  Wyświetleń: 118
 479. Sprawozdanie z działalności Burmistrza od 16.09.2023 r. do 21.11.2023 r.
  Wyświetleń: 118
 480. INFORMACJA O WYNIKU I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO dz. 132/4
  Wyświetleń: 117
 481. Protokół z LXXVI sesji RM skrócony wraz z załącznikami - 1.12.2023 r.
  Wyświetleń: 117
 482. Uchwała NR LXXV/511/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 117
 483. Zarządzenie nr V/22/24
  Wyświetleń: 117
 484. Zarządzenie Nr V/9/24
  Wyświetleń: 117
 485. Oświadczenie majątkowe- Szewczyk Marzanna
  Wyświetleń: 116
 486. Szkoła Podstawowa Nr 1
  Wyświetleń: 115
 487. Zarządzenie Nr V/8/24
  Wyświetleń: 115
 488. Uproszczona oferta JEKO
  Wyświetleń: 114
 489. Rokowania
  Wyświetleń: 113
 490. Skład osobowy RM, pełnione dyżury
  Wyświetleń: 113
 491. Zarządzenie Nr V/117/23
  Wyświetleń: 113
 492. Zarządzenie Nr V/131/23
  Wyświetleń: 113
 493. INFORMACJA O WYNIKU II PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO dz. 414/2
  Wyświetleń: 112
 494. Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia
  Wyświetleń: 112
 495. Nieruchomości
  Wyświetleń: 111
 496. Uchwała Nr LXXXII/566/24 RM z dnia 15.03.2024 r.
  Wyświetleń: 111
 497. Wydział Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 111
 498. Zarządzenie Nr V/19/24
  Wyświetleń: 110
 499. Zarządzenie Nr V25/24
  Wyświetleń: 109
 500. Akty prawne
  Wyświetleń: 108
 501. Zarządzenie Nr V/7/24
  Wyświetleń: 108
 502. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 107
 503. pozostałe
  Wyświetleń: 107
 504. Uchwała Nr LXXXI/561/24 RM z dnia 23.02.2024 r.
  Wyświetleń: 105
 505. Wydział Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 105
 506. Zarządzenie Nr V/23/24
  Wyświetleń: 105
 507. Opinia RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 08.11.2023r., znak:WOO.410.431.2023.AT
  Wyświetleń: 104
 508. Zarządzenie Nr V/128/23
  Wyświetleń: 104
 509. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 103
 510. INFORMACJA O WYNIKU I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO dz.111/2
  Wyświetleń: 102
 511. Spółki prawa handlowego
  Wyświetleń: 102
 512. Uchwała Nr LXXXII/570/24 RM z dn. 15.03.2024 r.
  Wyświetleń: 102
 513. Zapytanie ofertowe na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na terenie gminy Solec Kujawski w roku 2024r.
  Wyświetleń: 102
 514. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3
  Wyświetleń: 101
 515. Oświadczenie majątkowe- Gapska Justyna
  Wyświetleń: 101
 516. Protokoły z sesji RM
  Wyświetleń: 101
 517. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 101
 518. Zarządzenie Nr V/121/23
  Wyświetleń: 101
 519. Zarządzenie Nr V/14/24
  Wyświetleń: 101
 520. Zarządzenie Nr V/30/24
  Wyświetleń: 101
 521. Pomiary pól elektromagnetycznych
  Wyświetleń: 100
 522. Zarządzenie Nr V/99/23
  Wyświetleń: 100
 523. Uchwała Nr LXXIX/543/24 RM z dnia 16.01.2024 r.
  Wyświetleń: 99
 524. Uchwała Nr LXXXII/573/24 RM z dn. 15.03.2024 r.
  Wyświetleń: 99
 525. Zarządzenie Nr V/130/23
  Wyświetleń: 99
 526. Zarządzenie Nr V/2/24
  Wyświetleń: 99
 527. Zarządzenie Nr V/24/24
  Wyświetleń: 99
 528. Lista podmiotów ubiegających się o dotację - upowszechnianie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 97
 529. Zarządzenie Nr V/10/24
  Wyświetleń: 97
 530. Zarządzenie Nr V/26/24
  Wyświetleń: 97
 531. Opinia PPIS w Bydgoszczy z dnia 15.11.2023r. ,znak:NNZ.9022.1.12.2023
  Wyświetleń: 96
 532. Porządek obrad LXXVII sesji RM - 15.12.2023 r.
  Wyświetleń: 96
 533. Porządek obrad LXXXI sesji RM- 23.02.2024 r.
  Wyświetleń: 96
 534. Uchwała Nr LXXXI/565/24 RM z dnia 23.02.2024 r.
  Wyświetleń: 96
 535. Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Solec Kujawski
  Wyświetleń: 96
 536. Uchwała Nr LXXX/545/24 RM z dnia 30.01.2024 r.
  Wyświetleń: 95
 537. Zarządzenie Nr V/35/24
  Wyświetleń: 95
 538. Zarządzenie Nr V/21/24
  Wyświetleń: 94
 539. Oświadczenie majątkowe- Kołota Beata
  Wyświetleń: 93
 540. Postępowania wszczęte w roku 2024
  Wyświetleń: 93
 541. Protokół z LXXX sesji RM skrócony wraz z załącznikami - 30.01.2024 r.
  Wyświetleń: 93
 542. Uchwała Nr LXXIX/544/24 RM z dnia 16.01.2024 r.
  Wyświetleń: 93
 543. Porządek obrad LXXVIII sesji RM - 28.12.2023 r.
  Wyświetleń: 91
 544. Uchwała Nr LXXX/549/24 RM z dnia 30.01.2024 r.
  Wyświetleń: 91
 545. Wydział Utrzymania Miasta
  Wyświetleń: 91
 546. Uchwała Nr LXXX/546/24 RM z dnia 30.01.2024 r.
  Wyświetleń: 90
 547. Zarządzenie Nr V/4/24
  Wyświetleń: 90
 548. Komisje Rady
  Wyświetleń: 89
 549. Rada Miejska 2018-2023
  Wyświetleń: 89
 550. Uchwała Nr LXXX/547/24 RM z dnia 30.01.2024 r.
  Wyświetleń: 88
 551. Uchwała Nr LXXXI/556/24 RM z dnia 23.02.2024 r.
  Wyświetleń: 88
 552. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 87
 553. Uchwała Nr LXXXI/553/24 RM z dnia 23.02.2024 r.
  Wyświetleń: 87
 554. Zapytanie ofertowe na roboty w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Solec Kujawski
  Wyświetleń: 87
 555. Członkostwo Gminy
  Wyświetleń: 86
 556. Postępowania wznowione w roku 2024
  Wyświetleń: 86
 557. Raport z wykonania programów ochrony środowiska za okres 2021-2022
  Wyświetleń: 86
 558. Zapytanie ofertowe na wykonanie prac kominiarskich w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Solec Kujawski
  Wyświetleń: 86
 559. ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości gruntowej, półożonej w Solcu Kujawski przy ul. Lipowej nr ew. 2801, o pow. 02775 ha.
  Wyświetleń: 85
 560. Uchwała Nr LXXXI/554/24 RM z dnia 23.02.2024 r.
  Wyświetleń: 85
 561. Zarządzenie Nr V/32/24
  Wyświetleń: 85
 562. Zarządzenie Nr V/37/24
  Wyświetleń: 85
 563. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 84
 564. Uproszczona oferta JeKo Jak Jeż z Kotem
  Wyświetleń: 84
 565. Zarządzenie Nr V/122/23
  Wyświetleń: 84
 566. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej ROŚiR.6220.1.3.2023
  Wyświetleń: 83
 567. Porządek obrad LXXX sesji RM - 30.01.2024 r.
  Wyświetleń: 83
 568. Zarządzenie Nr V/31/24
  Wyświetleń: 83
 569. INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ - lokal Słowackiego 5/1
  Wyświetleń: 82
 570. Uchwała Nr LXXX/548/24 RM z dnia 30.01.2024 r.
  Wyświetleń: 82
 571. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie mikroelektrowni wodnej na Strudze Młyńskiej w Otorowie”
  Wyświetleń: 82
 572. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 81
 573. Uchwała Nr LXXX/550/24 RM z dnia 30.01.2024 r.
  Wyświetleń: 81
 574. Uchwała Nr LXXXII/572/24 RM z dn. 15.03.2024 r.
  Wyświetleń: 81
 575. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 79
 576. Uproszczone oferty organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 79
 577. Zarządzenie Nr V/36/24
  Wyświetleń: 79
 578. Uchwała Nr LXXXI/558/24 RM z dnia 23.02.2024 r.
  Wyświetleń: 78
 579. Uchwała Nr LXXXII/568/24 RM z dn. 15.03.2024 r.
  Wyświetleń: 78
 580. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu "Otorowo III" w gminie Solec Kujawski
  Wyświetleń: 77
 581. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Otorowo I", położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski-etap wyłożenia
  Wyświetleń: 77
 582. Uchwała Nr LXXXII/569/24 RM z dn. 15.03.2024 r.
  Wyświetleń: 77
 583. Informacja o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  Wyświetleń: 76
 584. Uchwały
  Wyświetleń: 76
 585. Zarządzenia Burmistrza - 2023 rok
  Wyświetleń: 75
 586. Zarządzenie Nr V/33/24
  Wyświetleń: 75
 587. Uproszczona oferta BIZON
  Wyświetleń: 74
 588. Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 74
 589. Obwieszczenie o zebraniu dowodów Alpinus 2023
  Wyświetleń: 73
 590. Uchwała Nr LXXXI/564/24 RM z dnia 23.02.2024 r.
  Wyświetleń: 73
 591. Uzgodnienie RDOŚ w Bydgoszczy zakresu stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowegom planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Ks. Piotra Skargi - ul. Targowa" w Solcu Kujawskim
  Wyświetleń: 73
 592. Zarządzenie Nr V/40/24
  Wyświetleń: 73
 593. Zarządzenie Nr V/53/24
  Wyświetleń: 73
 594. Budżet
  Wyświetleń: 72
 595. Porządek obrad LXXIX sesji nadzwyczajnej RM - 16.01.2024 r.
  Wyświetleń: 72
 596. Uchwała Nr LXXXI/557/24 RM z dnia 23.02.2024 r.
  Wyświetleń: 72
 597. Ponowne przedłużenie terminu wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 71
 598. ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Lipowej nr ew. 2809, o pow. 0,4724 ha.
  Wyświetleń: 71
 599. Gminna Spółka Wodna
  Wyświetleń: 70
 600. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Otorowo I" położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski - etap wyłożenia
  Wyświetleń: 70
 601. Uchwała Nr LXXIII/.../23 RM w sprawie zmiany wpf Gminy Solec Kujawski na lata 2023 - 2029
  Wyświetleń: 70
 602. Uchwała Nr LXXXI/562/24 RM z dnia 23.02.2024 r.
  Wyświetleń: 70
 603. Uproszczona oferta EMDS flet
  Wyświetleń: 70
 604. Uproszczona oferta PTTK
  Wyświetleń: 70
 605. Zarządzenie Nr V/44/24
  Wyświetleń: 70
 606. LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej, na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 22/14, 22/12, 22/15, 22/16, 22/17, 22/18, położonych w obrębie ewidencyjnym Chrośna [Nr 0001], gmina Solec Kujawski – WIPP-BPP.6733.2.2024
  Wyświetleń: 69
 607. Oświata
  Wyświetleń: 69
 608. Zarządzenie Nr V/39/24
  Wyświetleń: 68
 609. Uchwała Nr LXXXII/567/24 RM z dnia 15.03.2024 r.
  Wyświetleń: 67
 610. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu "Otorowo IV" w gminie Solec Kujawski
  Wyświetleń: 66
 611. Porządek obrad LXXXII sesji RM- 15.03.2024 r.
  Wyświetleń: 66
 612. Uchwała Nr LXXXI/563/24 RM z dnia 23.02.2024 r.
  Wyświetleń: 66
 613. Uchwała Nr LXXIII/.../23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok
  Wyświetleń: 65
 614. Zarządzenie Nr V/42/24
  Wyświetleń: 65
 615. RBIP Jednostek Samorządu Terytorialnego
  Wyświetleń: 64
 616. Uproszczona oferta Klub Seniora Szarotka
  Wyświetleń: 64
 617. Uproszczona oferta PTTK Tamtendyk
  Wyświetleń: 64
 618. Deratyzacja - obowiązek właściciela nieruchomości
  Wyświetleń: 63
 619. Informacje i ogłoszenia
  Wyświetleń: 63
 620. Program współpracy
  Wyświetleń: 63
 621. Uchwała Nr LXXXI/559/24 RM z dnia 23.02.2024 r.
  Wyświetleń: 63
 622. Zarządzenie Nr V/34/24
  Wyświetleń: 63
 623. Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2018-2024
  Wyświetleń: 62
 624. Wzory formularzy
  Wyświetleń: 62
 625. Zarządzenie Nr V/38/24
  Wyświetleń: 62
 626. Zarządzenie Nr V/41/24
  Wyświetleń: 60
 627. Zarządzenie Nr V/50/24
  Wyświetleń: 60
 628. Uchwała Nr LXXXI/560/24 RM z dnia 23.02.2024 r.
  Wyświetleń: 59
 629. Uzgodnienie PPIS w Bydgoszczy zakresu stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Ks. Piotra Skargi - ul. Targowa" w Solcu Kujawskim
  Wyświetleń: 59
 630. Wspieranie uczniów
  Wyświetleń: 59
 631. Uproszczona oferta EMDS pianino
  Wyświetleń: 58
 632. Zarządzenie Nr V/51/24
  Wyświetleń: 58
 633. Decyzja Burmistrza Solca Kujawskiego o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia ROŚiR.6220.1.3.2023
  Wyświetleń: 55
 634. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 55
 635. Plan Ogólny Gminy Solec Kujawski
  Wyświetleń: 55
 636. Uproszczona oferta Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego
  Wyświetleń: 55
 637. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie budynku produkcyjno-magazynowego z montażem komory lakierniczej”
  Wyświetleń: 55
 638. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej - wybory 2024
  Wyświetleń: 54
 639. Uproszczona oferta PZERiI
  Wyświetleń: 54
 640. Rada Miejska 2024-2029
  Wyświetleń: 51
 641. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ROŚiR.6220.1.1.2024
  Wyświetleń: 50
 642. Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe
  Wyświetleń: 49
 643. Decyzja Burmistrza Solca Kujawskiego ROŚiR.6220.1.3.2023 z dnia 12 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 49
 644. Przedłużenie terminu wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie ROŚiR.6220.1.1.2024
  Wyświetleń: 49
 645. Uchwała Nr LXXXIII/575/24 RM z dn. 12.04.2024 r.
  Wyświetleń: 49
 646. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
  Wyświetleń: 49
 647. Zarządzenie Nr V/43/24
  Wyświetleń: 48
 648. Obwieszczenie o otrzymanej od RDOŚ pierwszej opinii w sprawie ROŚiR.6220.1.1.2024
  Wyświetleń: 47
 649. Zamówienia publiczne o wartości powyżej 130.000 zł, platforma zakupowa
  Wyświetleń: 47
 650. Zarządzenie Nr V/46/24
  Wyświetleń: 47
 651. Kluby Radnych RM kadencji 2024 - 2029
  Wyświetleń: 46
 652. Oświadczenie majątkowe - Teresy Substyk Burmistrza Solca Kujawskiego
  Wyświetleń: 46
 653. Porządek obrad LXXXIII sesji RM- 12.04.2024 r.
  Wyświetleń: 46
 654. Uchwała Nr LXXXIII/577/24 RM z dn. 12.04.2024 r.
  Wyświetleń: 46
 655. Zarządzenie Nr VI/7/24
  Wyświetleń: 46
 656. Mapa Aktywności Organiizacji Pozarządowych 2024
  Wyświetleń: 45
 657. Porządek obrad I sesji RM - 7.05.2024 r.
  Wyświetleń: 45
 658. Uchwała Nr LXXXIII/579/24 RM z dn. 12.04.2024 r.
  Wyświetleń: 45
 659. Wykaz podmiotów ubiegających się o dotację - dzałalność orkiestr, chórów i kapel
  Wyświetleń: 45
 660. Zarządzenie Nr V/47/24
  Wyświetleń: 45
 661. Projekty uchwał - 2024 rok (kadencji 2024 - 2029)
  Wyświetleń: 44
 662. Uproszczona oferta Kitku w mieście
  Wyświetleń: 44
 663. Transmisje online oraz nagrania z obrad sesji RM kadencji 2024 - 2029
  Wyświetleń: 43
 664. Wykaz podmiotów - działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami
  Wyświetleń: 43
 665. Zapytanie ofertowe na zakup paliw płynnych do pojazdów będących w użytkowaniu Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim
  Wyświetleń: 43
 666. Zarządzenia Burmistrza - 2024 rok (Kadencja 2018-2024)
  Wyświetleń: 43
 667. Zarządzenie Nr V/45/24
  Wyświetleń: 43
 668. iewbkfvbs
  Wyświetleń: 42
 669. nabortest
  Wyświetleń: 42
 670. Zarz test
  Wyświetleń: 42
 671. Zarządzenie Nr V/54/24
  Wyświetleń: 42
 672. Zawiadomienia o terminach posiedzeń komisji stałych RM kadencji 2024-2029
  Wyświetleń: 42
 673. „Mapa aktywności” organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 41
 674. Plany Łowieckie
  Wyświetleń: 41
 675. Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka ul. Wiejskiej o długości 973 m w Solcu Kujawskim w ramach inwestycji: Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim - etap I”
  Wyświetleń: 41
 676. Zarządzenie Nr V/126/23 Burmistrza Solca Kujawskiego
  Wyświetleń: 41
 677. Zarządzenie Nr VI/1/24
  Wyświetleń: 41
 678. Uproszczona oferta Stowarzyszenie Miłośników Tańca
  Wyświetleń: 40
 679. Komisje RM kadencji 2024-2029 – plany pracy, sprawozdania, protokoły z posiedzeń wspólnych
  Wyświetleń: 39
 680. Protokół z LXXXIII sesji RM skrócony wraz z załącznikami- 12.04.2024 r.
  Wyświetleń: 39
 681. Uchwała Nr LXXXIII/574/24 RM z dn. 12.04.2024 r.
  Wyświetleń: 39
 682. Zapytanie ofertowe na wykonanie opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej
  Wyświetleń: 39
 683. Komisja Rewizyjna kadencji 2024 - 2029
  Wyświetleń: 38
 684. Uchwała Nr LXXXIII/576/24 RM z dn. 12.04.2024 r.
  Wyświetleń: 38
 685. Zarządzenie Nr VI/4/24
  Wyświetleń: 38
 686. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji kadencji 2024 - 2029
  Wyświetleń: 37
 687. Nieczystości ciekłe
  Wyświetleń: 37
 688. Obwieszczenie z dnia 10.04.2024 r. informujące o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Gospodarstwa Rolnego Joanna Frischke-Krajewska
  Wyświetleń: 37
 689. Zarządzenia Burmistrza- dostępność
  Wyświetleń: 37
 690. Zarządzenie Nr V/125/23 Burmistrza Solca Kujawskiego
  Wyświetleń: 37
 691. Program ochrony środowiska dla Gminy Solec Kujawski do roku 2030
  Wyświetleń: 36
 692. Oświadczenie majątkowe- Małgorzata Szalewska
  Wyświetleń: 35
 693. Uchwała Nr LXXXIII/578/24 RM z dn. 12.04.2024 r.
  Wyświetleń: 35
 694. Oświadczenie majątkowe- Barbara Białkowska
  Wyświetleń: 34
 695. Plany działania
  Wyświetleń: 34
 696. Stanowiska, postanowienia, apele, oświadczenia
  Wyświetleń: 34
 697. test123
  Wyświetleń: 34
 698. Uzgodnienie zakresu stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Ks. Piotra Skargi - ul. Targowa" w Solcu Kujawskim
  Wyświetleń: 34
 699. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 34
 700. Zarządzenie Nr VI/3/24
  Wyświetleń: 34
 701. Oświadczenie majątkowe- Hanka Stamm
  Wyświetleń: 33
 702. Komisja Gospodarki i Budżtu kadencji 2024 - 2029
  Wyświetleń: 32
 703. Oświadczenie majątkowe- Alina Kowalska
  Wyświetleń: 32
 704. Zarządzenie Nr VI/2/24
  Wyświetleń: 32
 705. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu kadencji 2024 - 2029
  Wyświetleń: 31
 706. Oświadczenie majątkowe- Cezary Ball
  Wyświetleń: 31
 707. Oświadczenie majątkowe- Iwona Konopa
  Wyświetleń: 31
 708. Zarządzenie Nr VI/6/24
  Wyświetleń: 31
 709. Ponowne przedłużenie terminu wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie ROŚiR.6220.1.1.2024
  Wyświetleń: 30
 710. Oświadczenie majątkowe- Justyna Żebrowska- Dudek
  Wyświetleń: 29
 711. Oświadczenie majątkowe- Sebastian Wrycza
  Wyświetleń: 29
 712. rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku pod adresem Rudy 11 wraz z pomieszczeniem gospodarczym oraz z ułamkową częścią gruntu
  Wyświetleń: 29
 713. Karta usług - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 28
 714. Oświadczenie majątkowe- Magdalena Rudna-Plewa
  Wyświetleń: 28
 715. Zarządzenie Nr VI/10/24
  Wyświetleń: 28
 716. Oświadczenie majątkowe- Tomasz Rudny
  Wyświetleń: 27
 717. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2024 - 2029
  Wyświetleń: 27
 718. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ROŚiR.6220.1.3.2024
  Wyświetleń: 26
 719. Uproszczona oferta Klub Seniora Niezapominajka
  Wyświetleń: 26
 720. Zarządzenie Nr V/48/24
  Wyświetleń: 26
 721. Interpelacje i zapytania Radnych RM
  Wyświetleń: 25
 722. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej oraz magazynów energii"
  Wyświetleń: 24
 723. Informacje ogólne o spółkach
  Wyświetleń: 23
 724. Oświadczenie majątkowe- Rafał Kubiak
  Wyświetleń: 23
 725. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rekultywacji nieczynnego składowiska"
  Wyświetleń: 23
 726. Oświadczenie majątkowe- Iwona Konaszewska
  Wyświetleń: 22
 727. Protokoły z sesji RM kadencji 2024 - 2029
  Wyświetleń: 22
 728. Zarządzenie Nr V/132/23
  Wyświetleń: 22
 729. Komisja Społeczna kadencji 2024 - 2029
  Wyświetleń: 21
 730. Oświadczenie majątkowe- Ilona Organiak
  Wyświetleń: 21
 731. Oświadczenie majątkowe- Małgorzata Kaczan
  Wyświetleń: 21
 732. Oświadczenie majątkowe- Małgorzata Niedźwiedzka
  Wyświetleń: 21
 733. Oświadczenie majątkowe- Iwona Lichocka
  Wyświetleń: 20
 734. Oświadczenie majątkowe- Piotr Dylewski
  Wyświetleń: 20
 735. Projekt Programu Opieki nad Zwierzętami na 2024 - kopia
  Wyświetleń: 19
 736. Uproszczona oferta EMDS akordeon
  Wyświetleń: 19
 737. Zarządzenie Nr V/52/24
  Wyświetleń: 19
 738. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Solcu Kujawskim o nr ew. 2469/5 o pow. 1,4105 ha.
  Wyświetleń: 18
 739. Opinia PPIS w Bydgoszczy z dnia 14.03.2024 r., znak:NNZ.9022.2.29.2024
  Wyświetleń: 18
 740. Oświadczenie majątkowe- Anna Filipiak
  Wyświetleń: 18
 741. Oświadczenie majątkowe- Wojciech Lutowski
  Wyświetleń: 18
 742. Rejestr uchwał RM kadencji 2024 - 2029
  Wyświetleń: 18
 743. wykaz nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia, położonych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski, z przeznaczeniem: pod drobne uprawy rolne, pod istniejący garaż, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
  Wyświetleń: 18
 744. Porządek obrad sesji RM kadencji 2024 - 2029
  Wyświetleń: 17
 745. Zapytanie ofertowe na zakup paliw płynnych do pojazdów będących w użytkowaniu Urzędu Miejskiego o w Solcu Kujawskim-ponowienie zapytania
  Wyświetleń: 17
 746. ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. 1043/3
  Wyświetleń: 16
 747. Zarządzenie Nr VI/11/24
  Wyświetleń: 15
 748. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. 689
  Wyświetleń: 13
 749. Komisje stałe Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 13
 750. Oświadczenie majątkowe- Beata Rogowska
  Wyświetleń: 13
 751. Protokół z I sesji RM skrócony wraz z załącznikami- 7.05.2024 r.
  Wyświetleń: 13
 752. Oświadczenie majątkowe- Wiesław Nowak
  Wyświetleń: 12
 753. Porządek obrad II sesji RM- 24.05.2024 r.
  Wyświetleń: 12
 754. Uchwała Nr I/1/24 RM z dnia 7.05.2024 r.
  Wyświetleń: 12
 755. Zarządzenia Burmistrza- 2024 rok (Kadencja 2024-2029)
  Wyświetleń: 11
 756. I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziałów nieruchomości gruntowych zabudowanych segmantami garażowymi.
  Wyświetleń: 10
 757. Uchwała Nr I/2/24 RM z dnia 7.05.2024 r.
  Wyświetleń: 10
 758. Wykaz obejmuje : Nieruchomość lokalową oznaczoną numerem 10, położoną w Solcu Kujawskim przy ul. Boh. Września 2.
  Wyświetleń: 10
 759. Zarządzenie Nr V/49/24
  Wyświetleń: 10
 760. Centrum Usług Społecznych- Projekty
  Wyświetleń: 9
 761. Sprawozdanie z działalności Burmistrza od 10.02.2024 r. do 14.05.2024 r.
  Wyświetleń: 9
 762. Oświadczenia majątkowe- składane do 30 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 8
 763. ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. 1032
  Wyświetleń: 8
 764. Uchwała Nr I/5/24 RM z dnia 7.05.2024 r.
  Wyświetleń: 8
 765. Zarządzenie Nr VI/12/24
  Wyświetleń: 8
 766. Zawiadomienie o terminach posiedzeń komisji stałych RM kadencji 2024 - 2029
  Wyświetleń: 8
 767. Uchwała Nr I/3/24 RM z dnia 7.05.2024 r.
  Wyświetleń: 7
 768. Uchwała Nr I/4/24 RM z dnia 7.05.2024 r.
  Wyświetleń: 7
 769. Uproszczona oferta AS Aktywny Senior
  Wyświetleń: 6
 770. Uproszczona oferta Rezerwat Kultury i Serdeczności
  Wyświetleń: 6
 771. Wydanie postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny środowiskowej w sprawie ROŚiR.6220.1.1.2024
  Wyświetleń: 6
 772. Karta Usług- wydawanie metropolitalnej karty uczniowskiej
  Wyświetleń: 5
 773. LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej dn 63pe, rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej dn 63pe, na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 100/22, 190, 98/20, położonych w obrębie ewidencyjnym Makowiska [Nr 0002], gmina Solec Kujawski – WIPP-BPP.6733.3.2024
  Wyświetleń: 5
 774. Budżet obywatelski- 2024
  Wyświetleń: 4
 775. Sprawozdanie Burmistrza Solca Kujawskigo z realizacji Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
  Wyświetleń: 3
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego