Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wydział:
Wydział Utrzymania Miasta
Termin załatwienia:
bez zbędnej zwłoki
Osoba kontaktowa:
Agata Martko (zastępstwo Agnieszki Szczuryk)
Miejsce załatwienia:
pok. 2, Wydział Utrzymania Miasta przy ul. Toruńskiej 8a
Telefon kontaktowy:
52 387 01 25
Miejsce odbioru:
pok. 2, Wydział Utrzymania Miasta przy ul. Toruńskiej 8a
Wymagane dokumenty:
1. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
a) pisemny wniosek, który powinien zawierać dane wnioskodawcy, rodzaj ulgi (umorzenie
w całości lub w części zaległości wraz z odsetkami lub odsetek za zwłokę), okres
i wysokość zobowiązania oraz uzasadnienie ważnego interesu podatnika lub interesu
publicznego (nadzwyczajne i losowe zdarzenia powodujące brak możliwości uiszczenia
należnego zobowiązania w ustawowym terminie),
b) oświadczenie o sytuacji majątkowej,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających sytuację finansowo-majątkową
wnioskodawcy i osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe (m.in. dokumenty
obrazujące uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki),
d) inne dokumenty, które zdaniem wnioskodawcy mają wpływ na wystąpienie ważnego
interesu podatnika lub interesu publicznego.
2. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
a) pisemny wniosek, który powinien zawierać dane wnioskodawcy, rodzaj ulgi (umorzenie
w całości lub w części zaległości wraz z odsetkami lub odsetek za zwłokę), okres
i wysokość zobowiązania oraz uzasadnienie wystąpienia ważnego interesu podatnika lub
interesu publicznego (nadzwyczajne i losowe zdarzenia powodujące brak możliwości
uiszczenia należnego zobowiązania), formę pomocy o jaką wnioskuje przedsiębiorca na
podstawie art. 67 b § 1 pkt 1-3 Ordynacji podatkowej (ulga nie stanowiąca pomocy
publicznej, ulga stanowiąca pomoc de minimis, ulga stanowiąca pomoc publiczną),
b) oświadczenie o sytuacji majątkowej,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających sytuację finansowo-majątkową
wnioskodawcy (m.in. dokumenty obrazujące kondycję finansową wnioskodawcy),
d) oświadczenia lub zaświadczenia o otrzymanej wysokości pomocy de minimis,
e) inne dokumenty, które zdaniem wnioskodawcy mają wpływ na wystąpienie ważnego
interesu podatnika lub interesu publicznego.
Opłaty:
nie podlega
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Solca Kujawskiego w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji,
określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody
uzasadniające to żądanie.
Uwagi:
Jeżeli wniosek nie zawiera kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie
wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469),
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 702).

Karta Usług - umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFKarta Usług Nr 10_WUM_dostępność.pdf (161,48KB)

Klauzula informacyjna

PDFKlauzula-informacyjna-ROŚIR-2.pdf (135,18KB)
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego