Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - wydanie zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa (małżeństwo konkordatowe)

Wydział:
Urząd stanu Cywilnego (WSO)
Termin załatwienia:
niezwłocznie, do 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Osoba kontaktowa:
Kierownik USC Justyna Żebrowska - Dudek
Miejsce załatwienia:
pok. nr 7
Telefon kontaktowy:
52 387-01-17
Miejsce odbioru:
pok. nr 7
Wymagane dokumenty:
- dokument tożsamości do wglądu,
- oryginał dowodu wpłaty.
W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
- do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość,
- odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub unieważnieniu wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (osoby, które uprzednio pozostawały w związku małżeńskim),
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.
Opłaty:
- 84 zł – za sporządzenie aktu małżeństwa.
nr konta: Bank PKO S.A. I Oddział Solec Kujawski 23124035071111000030576535
Tryb odwoławczy:
w przypadku zawiadomienia o odmowie wydania zaświadczenia - wniosek do sądu rejonowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika USC o przyczynach odmowy sporządzenia zaświadczenia.
Uwagi:
Uwagi: Mężczyzna i kobieta zamierzający wstąpić w związek małżeński muszą mieć ukończone 18 lat. Z ważnych względów sąd opiekuńczy może zezwolić na zwarcie małżeństwa kobiecie która ukończyła 16 lat Kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia. Termin ślubu ustala się z osobą duchowną. Po zawartym małżeństwie duchowny sporządza zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego i przed upływem 5 dni roboczych przekazuje je do USC miejsca zdarzenia. Następnie Kierownik USC sporządza akt małżeństwa i wydaje odpis aktu.
Podstawa prawna:
art.1 § 2 i 3, art. 2-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. 2020 poz. 1359 ze zm.) oraz art. 76-82, art. 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. 2023 poz. 1378).

Karta Usług - wydanie zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa (małżeństwo konkordatowe)
PDFKarta Usług Nr 8_USC_dostępność.pdf (130,19KB)

Klauzula informacyjna
PDFKlauzula informacyjna USC.pdf (150,62KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego