Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - przeniesienie decyzji w sprawie warunków zabudowy na rzecz innego podmiotu

Wydział:
Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Termin załatwienia:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania...
Osoba kontaktowa:
Anna Kwiatkowska, Małgorzata Mandziejewska, Paweł Kaszanek
Miejsce załatwienia:
UM, pok. 28 (budynek B)
Telefon kontaktowy:
52 387 01 22, 52 387 01 23
Miejsce odbioru:
UM, pok. 28 (budynek B)
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przeniesienie decyzji w sprawie warunków zabudowy na rzecz innego podmiotu wraz z załącznikami wymienionymi w formularzu wniosku.
2. Oświadczenie strony na rzecz, której decyzja została wydana o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz innego podmiotu.
3. Oświadczenie strony na rzecz, której zostanie przeniesiona decyzja o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji.
4. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
5. Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.
Opłaty:
Opłata skarbowa:
1. 17 zł - za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika,
2. 56 zł - za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.
Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim.
Na stronie internetowej tut. Urzędu https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/ znajduje się numer konta, na który należy dokonywać wpłat.
Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Uwagi:
1. Wniosek o przeniesienie decyzji w sprawie warunków zabudowy powinien zawierać pisemną zgodę strony, na rzecz której decyzja została wydana.
2. Przeniesienie decyzji na rzecz wnioskodawcy możliwe jest wyłącznie wtedy gdy przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.
3. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie.
4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni (zgodnie z art. 64 § 2 kpa). Nieuzupełnienie dokumentacji w ww. terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2023r. poz.775 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2022r. poz. 2142 z późn. zm.).

Karta Usług - przeniesienie decyzji w sprawie warunków zabudowy na rzecz innego podmiotu

PDFwniosek do Karty Usług nr 6 - o przeniesienie dec.pdf (499,15KB)
 

Wniosek o przeniesienie decyzji w sprawie warunków zabudowy na rzecz innego podmiotu wraz z załącznikami wymienionymi w formularzu wniosku.

PDFwniosek do Karty Usług nr 6 - o przeniesienie dec.pdf (499,15KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego