Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obowiązek szkolny i nauki

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki – Komunikat  do rodziców (prawnych opiekunów) dzieci i  młodzieży w wieku do 18 lat.

Zgodnie z art. 70 ust. 1  Konstytucji Rzeczypospolitej „Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku  szkolnego określa ustawa”.

Od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do jej ukończenia dziecko spełnia obowiązek szkolny, natomiast po jej ukończeniu  i do ukończenia 18 roku życia uczeń spełnia obowiązek nauki.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.) dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy.

Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.

Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:

  • uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
  • realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani  do :

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) do zapewnienia jego regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć ;

4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 (np. obowiązek może być spełniany również przez uczęszczanie do przeszkoli i szkół za  granicą).

Art. 40 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe zobowiązuje rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie burmistrza miasta na terenie którego dziecko mieszka informowania o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i  zmianach w tym zakresie.

Wobec powyższego, w przypadku zmiany miejsca realizacji obowiązku nauki w trakcie roku szkolnego lub w kolejnych latach nauki do ukończenia 18 roku życia, należy również zgodnie z ustawowym zapisem poinformować Burmistrza Solca Kujawskiego.

Niespełnianie obowiązku szkolnego/nauki podlega egzekucji w trybie  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Szczegółowe informacje można uzyskać  w Referacie Edukacji UM lub pod nr tel. 52/ 387-01-20.
______________________

Kara grzywny w związku z niespełnianiem obowiązku szkolnego/nauki.

Niespełnianie obowiązku szkolnego/nauki podlega egzekucji w trybie  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Środkiem przymuszającym do wyegzekwowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jest grzywna w celu przymuszenia.

Grzywny nie stosuje się wobec ucznia, jako osoby małoletniej. Zgodnie z art. 120 § 2 ustawy egzekucyjnej, nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkować będzie nałożeniem grzywny na jego przedstawicieli ustawowych. Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie. Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10 000 zł, a grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50 000 zł (art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Szczegółowe informacje można uzyskać  w Referacie Edukacji UM lub pod nr tel. 52/ 387-01-20.

POMOC DLA UKRAINY:

Iнформація

/Стосується дітей і молоді, які є громадянами України і перебування яких на території Республіки Польща визнається легальним на підставі ст. 1 Закону від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території цієї країни./

Діти  і  учні, які  є  громадянами  України  і  які перебувають  на  території  гміни  Солець Куявський,  і які  навчаються  в  дошкільному закладі або школі, функціонуючій в  українській  системі  освіти  з  використанням  методів  і  техніки дистанційного навчання, не підлягають обов’язковій річній дошкільній підготовці, шкільному  обов’язку  або  обов’язку  навчання,  про  які зазначено  у  Законі  від 14  грудня  2016  р.  –  освітнє  Право.

УВАГА!

Мати/батько  або  особа,  що  опікується  дитиною або учнем, мають написати заяву  до відповідної гміни з огляду на місце перебування про продовження навчання дитини або учня в  українській системі освіти – роздрукований шаблон заяви можна одержати в канцелярії міської ради Сольця Куявського, кабінет №1 або знайти на сайті міської ради.
________________

Informacja

/Dotyczy dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa./

Dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy i przebywający na terenie gminy Solec Kujawski, którzy pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Uwaga!

Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji przez dziecko lub ucznia kształcenia w ukraińskim systemie oświaty – druk oświadczenia można pobrać w kancelarii Urzędu Miejskiego Solec Kujawski pok. nr 1 lub ze stron internetowych urzędu.

Oświadczenie

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego