Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - wydawanie decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich
Termin załatwienia:
5 dni.
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Orzechowska
Miejsce załatwienia:
pok. 6, UM
Telefon kontaktowy:
(52) 387 01 16
Miejsce odbioru:
pok. 6, UM
Wymagane dokumenty:
1. Druk wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania;
2. Dokumenty potwierdzające zamieszkanie na terenie gminy.
Opłaty:
Brak.
Tryb odwoławczy:
1. Ujęcie w stałym obwodzie głosowania następuje w drodze decyzji po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku;
2. Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Solca Kujawskiego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:

Uwagi:

1. W CRW można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania;
2. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57).
3. Wyborca, którego dane są zamieszczone w Centralnym Rejestrze Wyborców w części B, może na swój wniosek złożony do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania zostać skreślony z Centralnego Rejestru Wyborców.
4. W stosunku do osób pozbawionych prawa wybierania, na podstawie zawiadomień sądu albo Trybunału Stanu, wprowadza się do CRW informację o pozbawieniu prawa wybierania.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1277 ze zm.).

Karta Usług - wydawanie decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania
PDFKarta Usług Nr 14_RSO_dostępność.pdf (195,50KB)
 

Załączniki:
PDFWniosek o ujęcie w CRW B.pdf (286,87KB)
PDFWniosek o ujęcie w CRW A.pdf (154,83KB)
PDFWniosek o skreślenie wyborcy.pdf (94,47KB)
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego