Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet obywatelski- 2023

Wcześniejsze informacje  znajdują się w "Archiwum BIP" w zakładce "Budżet Obywatelski"

BUDŻET OBYWATELSKI - 2023 ROK
 

Akty prawne:

DRUKI:

Formularz zgłoszenia projektu:  pobierz pdf


Najczęściej zadawane pytania:

1. Na czym polega budżet obywatelski ?

2. Na jakich zasadach odbywa się realizacja projektów zgłoszonych przez mieszkańców ?

3. Czy można być wykonawcą własnego projektu ?

4. Gdzie mogę uzyskać informacje o własności terenu ?

5. Zgodnie z § 4 oraz §5 Uchwały LXVI/447/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski (dalej Uchwała) jednym z etapów wdrożenia i realizacji SBO jest kampania informacyjno-konsultacyjna. Kampania ta obejmuje m.in. konsultacje projektów przed ich złożeniem w zakresie m.in. możliwości realizacji projektu pod kątem technicznym, skutków realizacji projektu w kolejnych latach, dostępności nieruchomości gminnych. W związku z powyższym proszę o informację, kto i w jakich godzinach przeprowadza takie konsultacje oraz jak można się na nie umówić ?

6. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 Uchwały projekty winny być realizowane na nieruchomościach lub w obiektach stanowiących własność gminy. We wzorze formularza zgłoszenia projektu w ramach SBO określono, że jednym z załączników do wniosku jest zgoda właściciela nieruchomości, na której ma być realizowany projekt. Proszę o informację, jaką formę ma mieć ta zgoda, czy trzeba o nią formalnie wnioskować pismem skierowanym do organu oraz czy są jakieś dodatkowe kryteria, poza wskazanymi w § 6 Uchwały, które mogą mieć wpływ na brak zgody właściciela nieruchomości/obiektu ?

7. W kontekście zgody właściciela proszę o określenie, czy podmiotem właściwym do wyrażenia zgody na realizację działań w obiekcie jest Gmina Solec Kujawski, czy kierownik jednostki organizacyjnej, zarządzającej/korzystającej z obiektu (np. Biblioteka Publiczna, Soleckie Centrum Kultury, szkoły itd.) ?

8. Proszę o określenie sposobu podejścia do kwestii pokrycia kosztów realizacji działań w obiekcie w kontekście projektowania budżetu (np. korzystanie z pomieszczeń i mediów). Czy jeśli działania realizowane będą na terenie obiektu, którego właścicielem jest Gmina Solec Kujawski, należy uwzględniać koszty wynajmu pomieszczeń/mediów w budżecie, czy budżet powinien zawierać jedynie koszty prowadzenia działań (np. wynagrodzenie prowadzącego, materiały niezbędne do prowadzenia określonych działań itp.) ?

9. Czy do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające przeprowadzenie rozeznania cenowego (np. zapytań ofertowych, kosztorysów inwestorskich itp.), które byłoby potwierdzeniem realności kosztów przyjętych w budżecie projektu ?

10. Jako jakie (inwestycyjne/nieinwestycyjne) należy traktować przedsięwzięcie, polegające na wydaniu (publikacji) książkowej ?

11. Czy na etapie składania formularza zgłoszeniowego, pisemna deklaracja właściciela majątkowych praw autorskich o ich przekazaniu lub woli udzielenia nieodpłatnej licencji na publikację tekstów jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym spełnienie przesłanki nienaruszania prawa osób trzecich, w tym prawa własności lub praw autorskich, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 6 Uchwały ?

12. Czy wskazane w § 7 ust. 4 Uchwały kwoty maksymalne projektów (250 tys. i 10 tys.) są kwotami netto czy brutto ?

13. Na ile dokładnie należy opisać w formularzu zgłoszeniowym działania planowane w ramach projektu nieinwestycyjnego. Czy poza oczywistymi kwestiami jak np. ilość spotkań/działań, czas ich trwania itp. należy opisywać również kwalifikacje prowadzącego działania, efekty itp. Czy należy/można określić kryteria dostępności oraz kryteria premiujące (np. przynależność do grup dewaloryzowanych) czy wszyscy mieszkańcy gminy muszą być traktowani jednakowo w kwestii dostępności do działań?

14. Czy projekt należy w jakikolwiek sposób owskaźnikować (produkty, rezultaty)?

15. Czy uzasadnienie realizacji projektu – jako jeden z elementów formularza zgłoszeniowego – powinno zawierać miarodajne dane statystyczne, potwierdzające istnienie problemu, jaki ma być rozwiązany poprzez realizację projektu ?

16. Kto może złożyć projekt?

17. Do kiedy należy składać projekty i w jakiej formie?

18. Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane?

19. Ile głosów posiada każdy mieszkaniec?

20. Gdzie można sprawdzić, jakie są szacunkowe koszty inwestycji, które są często realizowane w mieście (np. koszt budowy chodnika).

21. Na czym polega ogólnodostępność projektu zgłaszanego w ramach budżetu obywatelskiego?

22. Czy w kalkulacji kosztów w cz. B Formularza zgłoszenia projektu należy uwzględnić koszty eksploatacji/utrzymania projektu po zakończeniu jego realizacji?

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego