Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - wydawanie karty dużej rodziny

Wydział:
Spraw Obywatelskich
Termin załatwienia:
około miesiąca.
Osoba kontaktowa:
Patrycja Sikora, Katarzyna Orzechowska
Miejsce załatwienia:
pok. nr 7
Telefon kontaktowy:
52 387 01 17
Miejsce odbioru:
pok. nr 7 UM
Wymagane dokumenty:
Karta Dużej Rodziny jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej
1) wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego ("karta tradycyjna"), lub
2) realizowanym przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych lub publicznej aplikacji mobilnej, ("karta elektroniczna").

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia poniższe kryteria:
1. są w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2. są w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole;
b) szkole wyższej.
Członkami rodziny wielodzietnej są:
1. Rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2. Małżonek rodzica;
3. Dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Wymagane dokumenty i wnioski:

Składając wniosek o przyznanie Karty wraz z koniecznymi załącznikami, należy przedstawić oryginały lub odpisy następujących dokumentów:
1. W przypadku rodziców - oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie troje dzieci, oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2. W przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które się uczą w szkole lub szkole wyższej- oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki;
3. W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (oryginał lub odpis).
W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku składania wniosku przez cudzoziemca, poza wymienionymi dokumentami okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłaty:
Karta jest przyznawana bezpłatnie, wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 13 zł., domówienie tradycyjnej formy Karty podlega opłacie w wysokości 10 zł.
Burmistrz, w uzasadnionych przypadkach, może odstąpić od pobierania w/w opłaty.
Opłaty należy wnieść na rachunek urzędu: Bank PKO S.A. I Oddział Solec Kujawski nr 23124035071111000030576535.
Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składane za pośrednictwem Burmistrza Solca Kujawskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
Uwagi:
1. Kartę przyznaje organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej;
2. Wniosek i dokumenty, mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny. Uwierzytelnianie użytkowników w tym systemie wymaga użycia profilu zaufanego, profilu osobistego, innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2021 poz. 1797 ze zm.), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie;
3. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Burmistrza Solca Kujawskiego.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1744 ze zm.)

Karta Usług - wydawanie karty dużej rodziny
PDFKarta Usług Nr 17_USC_dostępność.pdf (198,87KB)
 

Wniosek i Oświadczenia:
PDFWniosek_o_przyznanie_Karty_Dużej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu-10.pdf (99,53KB)
PDFDSR_Oświadczenie_dotyczące_władzy_rodzicielskiej_-_ZKDR-03-7.pdf (78,16KB)
PDFDSR_Oświadczenie_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinie_zastępczej_lub_rodzinnym_domu_dziecka_-_ZKDR-02-1.pdf (77,55KB)
PDFInformacja_o_osobach_które_będą_mogły_wyświetlać_kartę_elektroniczną_na_swoich_urządzeniach_mobilnych_-_ZKDR-04-6.pdf (88,98KB)
PDFOświadczenie_o_planowanym_terminie_ukończenia_nauki_w_szkole_lub_szkole_wyższej_-_ZKDR-01-1.pdf (79,57KB)

Klauzula informacyjna
PDFKlauzula informacyjna USC.pdf (150,62KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego