Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania

Wydział:
Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Termin załatwienia:
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.
Osoba kontaktowa:
Anna Kwiatkowska, Małgorzata Mandziejewska, Paweł Kaszanek
Miejsce załatwienia:
UM, pok. 28 (budynek B)
Telefon kontaktowy:
52 387 01 22, 52 387 01 23
Miejsce odbioru:
UM, pok. 28 (budynek B)
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania wraz z załącznikami wymienionymi w formularzu wniosku.
2. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
3. Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.
Opłaty:
Opłata skarbowa:
1. 17 zł - za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika,
2. 17 zł - za wydanie zaświadczenia,
Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim.
Na stronie internetowej tut. Urzędu https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/ znajduje się numer konta, na który należy dokonywać wpłat.
Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Tryb odwoławczy:
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał odmowę wydania zaświadczenia, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Uwagi:
1. Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 10 dni (zgodnie z art. 64 § 2 kpa). Nieuzupełnienie dokumentacji w ww. terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity - Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity - Dz. U. z 2022r. poz. 840 z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2023r. poz. 645 z późn. zm.).
8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2022r. poz. 2142 z późn. zm.).
9. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego znajdują się na stronie internetowej: https://mst-solec-kujawski.mojregion.info/geoportal/f?p=152:2 )

Karta Usług - zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania

PDFKarta Usług Nr 8_dostępnośćdoc.pdf (97,18KB)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania wraz z załącznikami wymienionymi w formularzu wniosku.

PDFwniosek do Karty Usług Nr 8 - zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z mpzp.pdf (508,93KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego