Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał - 2024 rok (kadencji 2018 - 2024)


Na LXXIX sesję nadzwyczajną RM zaplanowaną na 16.01.2024 r.

Uchwała Nr LXXIX/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok.
PDFprojekt_uchwały _zmiana budżetu na 2024 rok.pdf (2,13MB)

Uchwała Nr LXXIX/..../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2043.
PDFprojekt_uchwały_zmiana wpf.pdf (164,71KB)

Uchwała Nr LXXIX/..../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie skargi z dnia 9 stycznia 2024 r.
PDFprojekt_uchwały_w sprawie skargi z 9.01.24 r.pdf (691,36KB)

Na LXXX sesję RM zaplanowaną na 30.01.2024 r.

Uchwała Nr LXXX/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.
PDFprojekt_uchwały_odmowa stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.pdf (1,08MB)

Uchwała Nr LXXX/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023 – 2030 (+)”, w tym trybu konsultacji.
PDFprojekt_uchwały_tryb i harmonogram opracowania Strategii.pdf (1,46MB)

Uchwała Nr LXXX/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 15 stycznia 2024 r.
PDFprojekt_uchwały_rozpatrzenie wniosku z dnia 15.01.2024 r.pdf (347,06KB)

Uchwała Nr LXXX/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 16 stycznia 2024 r.
PDFprojekt_uchwały_rozpatrzenie wniosku z dnia 16.01.24 r.pdf (320,12KB)

Uchwała Nr LXXX/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski w sprawie przekształcenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim w  Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim i uchwalenia statutu Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim.
PDFprojekt_uchwały_przekształcenie MGOPS w CSU.pdf (565,46KB)

Uchwała Nr LXXX/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski w sprawie przyznania Medalu „Za zasługi dla Solca Kujawskiego” Pani Małgorzacie Niedźwiedzkiej.
PDFprojekt_uchwały_przyznanie medalu.pdf (369,94KB)


Na LXXXI sesję RM zaplanowaną na 23.02.2024 r.

Uchwała Nr LXXXI/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok.
PDFprojekt_uchwały_zmiana budżetu na 2024 rok.pdf (2,50MB)

Uchwała Nr LXXXI/..../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2024 – 2043.
PDFprojekt_uchwały_zmiana wpf.pdf (600,53KB)

Uchwała Nr LXXXI/..../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim.
PDFprojekt_uchwały_zmiana udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu.pdf (366,92KB)

Uchwała Nr LXXXI/..../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie funduszu sołeckiego na 2025 rok.
PDFprojekt_uchwały_fundusz sołecki na 2025 rok.pdf (334,55KB)

Uchwała Nr LXXXI/..../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Gmina Solec Kujawski jest organem rejestrującym.
PDFprojekt_uchwały_ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego.pdf (1,80MB)

Uchwała Nr LXXXI/..../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Solec Kujawski.
PDFprojekt_uchwały_wysokość i zasady ustalania i rozliczania dotacji - żłobki i kluby dziecięce.pdf (1,07MB)

Uchwała Nr LXXXI/..../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej.
PDFprojekt_uchwały_odstąpienie od trybu zawarcia umowy dzierżawy.pdf (325,26KB)

Uchwała Nr LXXXI/..../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Otorowo I" położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski.
PDFprojekt_uchwały_uchwalenie mpzp Otorowo I.pdf (3,28MB)
PDFzał. 1 OTOROWO I_mpzp_rysunek_planu.pdf (950,11KB)
PDFzałacznik nr 2 do projektu uchwały Otorowo I.pdf (198,96KB)
PDFzałacznik nr 3 do projektu uchwały Otorowo I.pdf (191,93KB)
PDFzałacznik nr 4 do projektu uchwały Otorowo I.pdf (152,99KB)

Uchwała Nr LXXXI/..../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Otorowo III” w gminie Solec Kujawski.
PDFprojekt_uchwały_przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Otorowo III.pdf (941,00KB)
PDFOtorowo_III_Zal_1.pdf (2,38MB)

Uchwała Nr LXXXI/..../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Otorowo IV” w gminie Solec Kujawski.
PDFprojekt_uchwały_przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Otorowo IV.pdf (941,82KB)
PDFOtorowo_IV_Zal_nr_1.pdf (2,40MB)

Uchwała Nr LXXXI/..../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski w 2024 roku.
PDFprojekt_uchwały_Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2024 r.pdf (1,99MB)

Uchwała Nr LXXXI/..../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na lata 2022-2025.
PDFprojekt_uchwały_zmiana uchwały przyjęcie GPPRPA i PN.pdf (407,48KB)

Uchwała Nr LXXXI/..../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Solec Kujawski  na lata 2024-2030.
PDFprojekt uchwały_przyjęcie GPPPD.pdf (5,17MB)

Uchwała Nr LXXXI/..../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przekazania wniosku z dnia 2 lutego 2024 r. właściwemu organowi.PDFprojekt_uchwały_przekazanie wniosku właściwemu organowi.pdf (419,41KB)

Uchwała Nr LXXXI/..../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Solec Kujawskim na lata 2023-2030 (+)", w tym trybu konsultacji.

PDFprojekt uchwały-Strategia na lata 2023-2030.pdf (1,75MB)

Na LXXXII sesję RM zaplanowaną na 15.03.2024 r.

Uchwała Nr LXXXII/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok.
PDFprojekt_uchwały_zmiana budżetu na 2024 rok.pdf (2,29MB)

Uchwała Nr LXXXII/..../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2024 – 2043.
PDFprojekt_uchwały_zmiana wpf.pdf (769,85KB)

Uchwała Nr LXXXII/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe.
PDFprojekt_uchwały_gromadzenie na wydzielonym rachunku dochodów.pdf (802,06KB)

Uchwała Nr LXXXII/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej.
PDFprojekt_uchwały_odstąpienie_od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.pdf (332,23KB)

Uchwała Nr LXXXII/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów miasta i gminy Solec Kujawski za okres  od 2018 do 2023 roku.
PDFprojekt_uchwały_ocena aktualności studium uwarunkowań.pdf (8,06MB)

Uchwała Nr LXXXII/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie powołania Soleckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.
PDFprojekt uchwały_powołanie Soleckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.pdf (2,03MB)

Uchwała Nr LXXXII/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przekazania wniosków z dnia 27 lutego 2024 r. właściwemu organowi.
PDFprojekt uchwały_przekazanie wniosków wg właściwości.pdf (453,97KB)

Uchwała Nr LXXXII/..../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie odrębnej własności lokali oraz zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Garbary 3 w Solcu Kujawskim. 
PDFprojekt_uchwały_zniesienie odrębnej własności lokali.pdf (511,77KB)

Na LXXXIII sesję RM zaplanowaną na 12.04.2024 r.

 Uchwała Nr LXXXIII/....../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe.    PDFprojekt_uchwały_zmiana w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów.pdf (355,46KB)

Uchwała Nr LXXXIII/....../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego gminy Solec Kujawski.
PDFprojekt_uchwały_przystąpienie do sporządzenia Planu ogólnego.pdf (643,97KB)

Uchwała Nr LXXXIII/...../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyznania Medalu „Za zasługi dla Solca Kujawskiego” Pani Elżbiecie Wysockiej.
PDFprojekt_uchwały_Medal za zasługi.pdf (406,24KB)

Uchwała Nr LXXXIII/...../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przekazania skargi z dnia 4 marca 2024 r. do załatwienia Burmistrzowi Solca Kujawskiego.

PDFprojekt_uchwały_przekazanie skargi z dnia 04 marca 2024 r. do załatwienia Burmistrzowi Solca Kujawskiego.pdf (380,50KB)

Uchwała Nr LXXXIII/...../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie „Skargi i wniosków” z dnia 27 marca 2024 roku.

PDFprojekt_uchwały_skargi i wnioski z dnia 27.03.2024 r.pdf (455,94KB)

Uchwała Nr LXXXIII/...../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przekazania skargi z dnia 27 marca 2024 roku właściwemu organowi.

PDFprojekt_ uchwały_przekazanie skargi właściwemu organowi.pdf (364,37KB)
 

 

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego