Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - zgłoszenie wyjazdu za granicę i zgłoszenie powrotu

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich
Termin załatwienia:
W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Orzechowska
Miejsce załatwienia:
pok. 6, UM
Telefon kontaktowy:
(52) 387 01 16
Miejsce odbioru:
pok. 6, UM
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany formularz, odpowiednio „Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP”/ „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy”;
2. Dowód osobisty lub paszport.
Zgłoszeń powyższych dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości.
Zgłoszenia wyjazdu poza granicę RP można dokonać również w postaci elektronicznej - na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ pod warunkiem otrzymania dowodu, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
Opłaty:
Brak.
Tryb odwoławczy:
Brak, czynność materialno-techniczna.
Uwagi:
Uwagi:
1. Zgłoszenia wyjazdu za granicę lub zgłoszenia powrotu można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
2. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu wspólnego pobytu;
3. Obywatel polski może dokonać zgłoszeń, o których mowa, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jedno z rodziców może dokonać zgłoszeń wyjazdu za granicę RP lub powrotu dziecka pozostającego pod jego władzą rodzicielską przy użyciu usługi elektronicznej jeżeli w rejestrze PESEL przy danych dziecka zamieszczono numer PESEL tego z rodziców, które dokonuje zgłoszenia wyjazdu lub powrotu. Zgłoszenie wyjazdu lub powrotu w tym przypadku wymaga złożenia przez tego z rodziców, które dokonuje zgłoszenia wyjazdu lub powrotu, oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod jego władzą rodzicielską. Oświadczenie to, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1191 ze zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2070).

Karta Usług - zgłoszenie wyjazdu za granicę i zgłoszenie powrotu

PDFKarta Usług Nr 7_RSO_dostępność.pdf (197,60KB)
 

Załączniki:

PDFZgłoszenie wyjazdu za granicę.pdf (150,79KB)
PDFZgłoszenie powrotu z zagranicy.pdf (143,43KB)
PDFPełnomocnictwo2023.pdf (168,72KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego