Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze - starszy referent ds. ochrony środowiska

Status ogłoszenia o naborze:
Przed terminem składania dokumentów
Numer ogłoszenia:
-
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miejski
Wydział:
Wydział Utrzymania Miasta
Miejsce pracy:
Urząd Miejski
Stanowisko:
starszy referent
Wymiar etatu:
pelen
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
03-06-2024
Termin składania dokumentów:
21-06-2024
Sposób składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym
Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter) lub pocztą na adres:
Urząd Miejski w Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem kandydata
z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko – starszego referenta ds. ochrony środowiska”.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiadanie nieposzlakowanej opinii,
• wykształcenie wyższe,
• 3 letni udokumentowany staż pracy,
• znajomość przepisów z zakresu ustaw: kodeksu postępowania administracyjnego,
o pracownikach samorządowych, o ochronie zwierząt, prawo ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku w gminach, o odpadach,
• bardzo dobra obsługa: komputera (oprogramowanie: Word, Excel).
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
• znajomość zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność,
• umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku w sposób zapewniający terminową realizację zadań, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz pracy pod presją czasu.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
I. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach:
1. Prowadzenie działań dotyczących likwidacji dzikich wysypisk powstających na terenie Gminy.
2. Bieżąca kontrola nieruchomości, wiat śmietnikowych pod względem utrzymania czystości i porządku oraz podejmowanie stosownych działań.
3. Współpraca z podmiotem, z którym Gmina ma podpisaną umowę w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
4. Wydawanie decyzji nakazujących posiadaczom odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.
5. Sporządzanie sprawozdań z zakresu utrzymania czystości i porządku.
II. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt:
1. Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń w sprawie podejrzenia o zachorowaniu zwierząt.
2. Prowadzenie działań prewencyjnych w przypadku zagrożenia zachorowania zwierząt, w tym na choroby zaraźliwe.
3. Podejmowanie działań mających na celu schwytanie lub gdy jest to niezbędne zabicie zwierzęcia chorego, wałęsającego się lub podejrzanego o wściekliznę.
4. Podejmowanie działań zmierzających do usunięcia zagrożeń bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego.
5. Wyznaczenie rzeczoznawców, których zadaniem byłaby wycena zwierząt zabijanych lub padłych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej.
6. Organizacja i przygotowanie dokumentacji związanej z pełnieniem opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych (psy, koty), wyłapywaniem tych zwierząt oraz pobytem w schronisku.
7. Opracowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt a także podejmowanie działań realizujących ten program.
8. Prowadzenie rejestru interwencji.
9. Współpraca z podmiotem, z którym Gmina ma podpisaną umowę w zakresie wyłapywania psów.
10. Współpraca z podmiotem, z którym Gmina ma podpisaną umowę w zakresie wyłapywania dzikich zwierząt.
11. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej na temat ochrony zwierząt.
12. Prowadzenie czynności mających na celu wyjaśnienie zgłoszeń dotyczących nieprzestrzegania przepisów dotyczących ochrony zwierząt.
13. Prowadzenie czynności wyjaśniających związanych z posiadaniem psów rasy uznanej za agresywną i przygotowywanie stosownych projektów decyzji.
III. Realizacja zadań związanych z gospodarką łowiecką:
1. Sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa.
2. Współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim obszaru Gminy, w szczególności w zakresie ochrony zwierzyny bytującej na jej terenie.
IV. Realizacja zadań związanych z ochroną powietrza, w szczególności:
1. Prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno - informacyjnego dla mieszkańców.
2. Udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze”.
3. Pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu.
4. Przekazywanie wniosków o dofinansowanie i płatność do WFOŚiGW w Toruniu.
5. Pomoc wnioskodawcom przy rozliczaniu dofinansowania.
6. Sporządzanie sprawozdań do WFOŚiGW w Toruniu z realizacji zadań w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.
7. Prowadzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
8. Podejmowanie czynności mających na celu ochronę powietrza atmosferycznego, w szczególności poprzez kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska, a w przypadku negatywnego oddziaływania na środowisko i naruszenia przepisów - prowadzenie postępowania wyjaśniającego.
9. Promowanie działań zmierzających do ochrony powietrza.
10. Prowadzenie monitoringu natężenia pola elektromagnetycznego.
11. Przygotowanie sprawozdań do Starosty Bydgoskiego w zakresie programu ochrony powietrza – realizacji działań naprawczych w danym roku.
12. Przygotowanie sprawozdań o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZ).
13. Przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego w zakresie korzystania ze środowiska.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
w załączniku
Lista wybranych kandydatów:
-
Uzasadnienie wyboru:
-

BURMISTRZ  SOLCA KUJAWSKIEGO ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Starszego referenta ds. ochrony środowiska  

w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7

PDFOgłoszenie o naborze - starszy ref. ds. ochrony środowiska.pdf (1,39MB)
PDFOgłoszenie o naborze - starszy ref. ds. ochrony środowiska_dostępność.pdf (158,12KB)
PDFkwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf (576,16KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego