Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgonu) do polskich ksiąg stanu cywilnego

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego (WSO)
Termin załatwienia:
niezwłocznie, sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Osoba kontaktowa:
Kierownik USC Justyna Żebrowska - Dudek
Miejsce załatwienia:
pok. nr 7
Telefon kontaktowy:
52 387-01-17
Miejsce odbioru:
pok. nr 7 UM
Wymagane dokumenty:
- wniosek - formularz wniosku stanowi załącznik do karty usług,
- oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu, wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
- dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu,
- pełnomocnictwo (druk pełnomocnictwa stanowi załącznik do karty usług).
Opłaty:
- 50 zł – za wydanie odpisu zupełnego aktu po jego wpisaniu.
nr konta: Bank PKO S.A. I Oddział Solec Kujawski 23124035071111000030576535
dla przelewów z zagranicy nr BIC SWIFT: PKOPPLPW PL23124035071111000030576535
Tryb odwoławczy:
od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uwagi:
Uwagi:
Wniosek można złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP

1. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego z urzędu, na wniosek osoby, której akt dotyczy, osoby, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w przypadku rejestracji zgonu.
2. Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przenosi się do rejestru stanu cywilnego, w formie czynności materialno-technicznej, zamieszczając w akcie stanu cywilnego adnotację o transkrypcji.
3. Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.
4. Kierownik USC dokonuje wiernego przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie. Jeżeli osoba ma wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego może, wraz z wnioskiem o transkrypcję, ubiegać się o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.
5. Jeżeli wniosek dotyczy transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, ale nie zawierającego zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa lub nazwiska dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym ww. wniosku. Jeżeli nie zrobią tego od razu, to oświadczenia takie można złożyć w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji.
6. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Podstawa prawna:
art. 104-107 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. 2023 poz. 1378), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U. 2023 poz. 775).

Karta Usług - wpisanie  zagranicznego aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgonu) do polskich ksiąg stanu cywilnego
PDFKarta Usług Nr 6_USC_dostępność.pdf (134,63KB)

Wniosek
PDFzał. nr 1 do KU Nr 6_dostepność.pdf (162,00KB)
PDFzał. 2 do KU Nr 6_dostępność.pdf (213,33KB)
PDFzał. nr 3 do KU Nr 6_dostepność.pdf (162,57KB)

Pełnomocnictwo
PDFzał. pełnomocnictwo do KU Nr 6_dostępność.pdf (84,84KB)

Klauzula informacyjna
PDFKlauzula informacyjna USC.pdf (150,62KB)


 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego