Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - zasady wynajmowania lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych oraz kryteria wyboru osób, z którymi zawierane są umowy na te lokale.

Wydział:
Wydział Gospodarki Mieniem
Termin załatwienia:
Wniosek o przydział lokalu w ramach najmu socjalnego i najmu na czas nieoznaczony wraz z deklaracją o wysokości dochodów
Osoba kontaktowa:
Violetta Kiełczewska
Miejsce załatwienia:
UM, pok. 3
Telefon kontaktowy:
52 387 01 63
Miejsce odbioru:
UM, pok. 3
Wymagane dokumenty:
Wniosek o przydział lokalu w ramach najmu socjalnego i najmu na czas nieoznaczony wraz z deklaracją o wysokości dochodów* wnioskodawcy oraz osób ubiegających się wraz z nią o przydział lokalu, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/204/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Solec Kujawski, potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal, należy składać w terminie do 30 czerwca każdego roku w kancelarii Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (pok. 1) lub w Biurze Zasobów Mieszkaniowych i Windykacji (pok. 3).

Wniosek i deklaracja do pobrania w UM – pokój nr 1 (kancelaria UM), w Biurze Zasobów Mieszkaniowych i Windykacji (pok. 3) oraz na stronie internetowej www.bip.soleckujawski.pl
Opłaty:
brak
Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od dnia zakończenia terminu wywieszenia projektu listy, każdy ma prawo
zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do projektów list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali. Zastrzeżenia i uwagi należy składać w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim, w formie pisemnej.
Uwagi:
Obowiązek aktualizacji wniosku – osoby znajdujące się na liście zobowiązane są do corocznego przedstawienia uaktualnionych wniosków, w celu weryfikacji ich sytuacji materialnej i mieszkaniowej - do 30 czerwca każdego roku.

Obowiązek informowania Burmistrza o każdej zmianie danych zawartych we wniosku - osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, wpisane na listę, zobowiązane są do zawiadomienia Burmistrza o każdej zmianie danych zawartych we wniosku, mających wpływ na uprawnienie do zawarcia umowy najmu, pod rygorem skreślenia z listy.

*Za dochód uważa się: wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2020 poz. 333 z późn. zm.).
Podstawa prawna:
a) Uchwała Nr XXIII/204/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Solec Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 5915),
b) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2023.725 t.j.),
c) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U.2024.609),
d) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2023.1610 z późn.zm.),
e) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2020.333 z późn. zm.).

Karta Usług - zasady wynajmowania lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych oraz kryteria wyboru osób, z którymi zawierane są umowy na te lokale.

PDFkarta usług nr 1 BZMiW_dostępność.pdf (242,96KB)

Wniosek o przydział lokalu

DOCXWNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU - wniosek do karty usług nr 1.docx (28,93KB)

Wyrażenie zgody

PDFwyrażenie zgody - KU Nr 1_dostępność.pdf (50,08KB)

Zaświadczenie o zarobkach

PDFZaświadczenie o zarobkach_KU 1_BZMiW_dostępność.pdf (88,33KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego