Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - przedłużanie umowy najmu lokalu socjalnego na kolejny okres

Wydział:
Wydział Gospodarki Mieniem
Termin załatwienia:
Terminem załatwienia sprawy jest dzień, w którym nastąpi złożenie przez strony zgodnych oświadczeń woli.
Osoba kontaktowa:
Violetta Kiełczewska
Miejsce załatwienia:
UM, pok. 3
Telefon kontaktowy:
52 387 01 63
Miejsce odbioru:
UM, pok. 3
Wymagane dokumenty:
Dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego na kolejny okres:
1) Własnoręcznie sporządzony na piśmie wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu
socjalnego na kolejny okres,
2) Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
3) Oświadczenie o wysokości dochodów*.

Wniosek wraz z oświadczeniami należy złożyć w terminie dwóch miesięcy poprzedzających termin wygaśnięcia umowy, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (pok.1) lub w Biurze Zasobów Mieszkaniowych i Windykacji (pok.3).
Opłaty:
brak
Tryb odwoławczy:
Strony umowy najmu mają prawo ją wypowiedzieć na warunkach określonych w umowie
oraz wskazanych przez ustawodawcę w aktach prawnych regulujących najem lokali
mieszkalnych.
Uwagi:
*Za dochód uważa się: wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2020.333 z póź. zm.).

Informacje dodatkowe:

1) Umowa najmu lokalu socjalnego zawierana jest na czas określony.
2) Umowę najmu lokalu socjalnego można, po upływie okresu jej obowiązywania, przedłużyć na następny okres, na pisemny wniosek Najemcy, jeżeli Najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy. W razie wzrostu dochodów gospodarstwa domowego Najemcy ponad wysokość określoną w uchwale rady gminy, Najemca wraz z osobami z Nim zamieszkującymi, zobowiązany jest niezwłocznie opróżnić, opuścić i zwrócić Wynajmującemu przedmiot umowy, najpóźniej w dniu ustania niniejszej umowy.
3) Jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mieszkalnego mającego służyć zaspokojeniu
potrzeb mieszkaniowych rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa, najemcami lokalu są oboje małżonkowie (bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe).
Podstawa prawna:
a) Uchwała Nr XXIII/204/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Solec Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 5915),
b) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2023.725 t.j.),
c) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.604),
d) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2023.1610 z późn.zm.),
e) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2020.333 z późn. zm).

Karta Usług - przedłużanie umowy najmu lokalu socjalnego na kolejny okres
PDFkarta usług nr 3 BZMiW_dostępność.pdf (239,78KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego