Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Wydział:
Wydział Utrzymania Miasta
Termin załatwienia:
Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku
Osoba kontaktowa:
Cezary Ball
Miejsce załatwienia:
pok. 5, Budynek „D” przy ul. Toruńskiej 8
Telefon kontaktowy:
52 387 01 60
Miejsce odbioru:
pok. 5, Budynek „D” przy ul. Toruńskiej 8
Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek o zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.
2. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której placówka wsparcia
dziennego ma prowadzić działalność.
3. Odpis z właściwego rejestru.
4. Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji
podatkowej NIP.
5. Statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt.
6. Regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt.
7. Informacje o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz niezaleganiu w
regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych.
Dokument nr 2 nie jest wymagany przy placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie
pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę
Opłaty:
nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za
pośrednictwem Burmistrza Solca Kujawskiego, które należy składać w biurze podawczym
Urzędu - pok. 1, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Uwagi:
1. Zarówno wniosek jak i wszystkie załączone do niego dokumenty powinny być podpisane przez
osoby do tego uprawnione.
2. Podmiot, któremu wydano zezwolenie jest zobowiązany do informowania organu wydającego
zezwolenie o wszelkich zmianach w danych wskazanych we wniosku lub załączonych
dokumentach w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.
3. Cofnięcie wydanego zezwolenia:
3.1 Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:
a) przestał spełniać warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej,
b) nie przedstawił na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w wyznaczonym
terminie, aktualnych dokumentów, o których mowa w art. Ustawy – Burmistrz Miasta i
Gminy Solec Kujawski wyznacza dodatkowy na spełnienie tych warunków albo na
dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji,
3.2 Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski
cofa zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.
KARTA USŁUG NR 1
WYDZIAŁ UTRZYMANIA MIASTA
Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski, 86-050 Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7
tel. 52/ 387 01 04, fax 52/ 387 12 53
4. Forma załatwienia sprawy:
4.1 Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. Zezwolenie wydaje się na
czas nieokreślony.
4.2 Omowa wydania zezwolenia nastąpi w przypadku gdy:
a) Podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej,
b) Wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej
zezwoleniem
Podstawa prawna:
Art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst
jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.

Karta Usług - wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

PDFKarta Usług Nr 1.pdf (294,17KB)

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

PDFWniosek wydanie zezwolenia.pdf (429,46KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego