Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - udostępnianie danych z Rejestru mieszkańców i Rejestru PESEL

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich
Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Orzechowska
Miejsce załatwienia:
pok. 6, UM
Telefon kontaktowy:
(52) 387 01 16
Miejsce odbioru:
pok. 6, UM
Wymagane dokumenty:
Dane z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się nieodpłatnie następującym podmiotom:
1. Organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
2. Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
3. Komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza;
4. Państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
5. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych;
6. Spółce, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46 i 1723), w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1941).

Dane o których mowa powyżej można odpłatnie udostępnić:
1. Osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
2. Jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
3. Innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą;
4. Podmiotom odpowiedzialnym za system identyfikacji elektronicznej oraz podmiotom wydającym środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) w celu wydania środka identyfikacji elektronicznej;
5. Kwalifikowanym dostawcom usług zaufania świadczącym kwalifikowane usługi podpisu elektronicznego lub kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Wymagane dokumenty i wnioski:

1. Wniosek złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. (Dane są przekazywane w zależności od żądania wnioskodawcy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym);
2. Do wniosku należy załączyć:
• dokumenty potwierdzające posiadanie interesu prawnego;
• potwierdzenie dokonania wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim w przypadku złożenia wniosku przez podmiot obowiązany do uiszczenia opłaty za udostępnienie danych;
• kserokopia dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych jednostkowych (oryginał do wglądu) - jeżeli żądanie danych nie wynika wprost z przepisu prawa;
• dowód osobisty lub inny dokument tożsamości do wglądu - w przypadku załatwiania sprawy osobiście przez osobę fizyczną;
• pisemne upoważnienie do uzyskania danych dla pracownika wraz z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość (legitymacja służbowa) - w przypadku załatwiania sprawy przez pracownika reprezentującego uprawniony do uzyskania danych podmiot;
• pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty;
• w przypadku złożenia wniosku na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wnioskodawca dołącza dokumenty elektroniczne potwierdzające posiadanie interesu prawnego, utrwalone w postaci elektronicznej, a w razie niemożności ich uzyskania - elektroniczne kopie takich dokumentów, uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. Organ rozpatrujący wniosek może żądać okazania oryginału dokumentu utrwalonego w postaci papierowej, z którego sporządzono elektroniczną kopię, jeżeli złożona kopia nie pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy.


Opłaty:
1. 31 zł. za dane jednostkowe - płatne na konto Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim: Bank PKO S.A. I Oddział Solec Kujawski nr 23124035071111000030576535.

2. Opłaty za udostępnienie danych osobowych nie ponoszą osoby i jednostki organizacyjne w przypadku udostępniania danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Tryb odwoławczy:
W przypadku otrzymania decyzji o odmowie udostępnienia danych wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Burmistrza Solca Kujawskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi:
1. W tej samej sprawie wniosek, może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy;
2. Dane jednostkowe nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku;
3. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestru PESEL lub rejestru mieszkańców, dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1191 ze zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1493);
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r., poz. 2482).

Karta Usług - udostępnianie danych z Rejestru mieszkańców i Rejestru PESEL

PDFKarta Usług Nr 13_RSO_dostępność.pdf (221,75KB)
 

Załączniki:

PDFWniosek o udostępnienie danych.pdf (1,07MB)
PDFWniosek o udostępnienie danych2.pdf (323,09KB)
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego