Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze- Inspektor ds. drogownictwa

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
-
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miejski
Wydział:
Wydział Utrzymania Miasta
Miejsce pracy:
Urząd Miejski
Stanowisko:
Inspektor ds. drogownictwa
Wymiar etatu:
pełen
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
08-03-2024
Termin składania dokumentów:
20-03-2024
Sposób składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym
Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter) lub pocztą na adres:
Urząd Miejski w Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem kandydata
z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko - inspektora ds. drogownictwa”.
Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter)
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiadanie nieposzlakowanej opinii,
• wykształcenie wyższe,
• co najmniej 3 letni udokumentowany staż pracy,
• znajomość przepisów z zakresu ustaw: o drogach publicznych, o transporcie drogowym, o publicznym transporcie zbiorowym i aktów wykonawczych do w/w ustaw, kodeksu postępowania administracyjnego
• bardzo dobra obsługa: komputera (Word, Excel), digitalizacja obiegu dokumentów oraz urządzeń biurowych.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
• znajomość zagadnień z zakresu: zarządzania drogami publicznymi, transportu drogowego, publicznego transportu zbiorowego,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• myślenie analityczne, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, komunikatywność,
• umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku w sposób zapewniający terminową realizację zadań, rzetelność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz pracy pod presją czasu,
• wysoka kultura osobista, umiejętność współpracy i budowania dobrych relacji ze współpracownikami, wykonawcami oraz z klientami Urzędu,
• prawo jazdy kat. B – będzie dodatkowym atutem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
• prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg będących w zarządzie Gminy;
• prowadzenie spraw związanych z zarządzanie pasem drogowym;
• prowadzenie spraw związanych z regularnym i nieregularnym przewozem osób
i rzeczy;
• współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie w/w zadań;
• współpraca w przygotowywaniu projektów programów, planów w zakresie zarządzania drogami publicznymi.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Szczegóły w ogłoszeniu
Lista wybranych kandydatów:
Joannę Zawadzką zam. Solec Kujawski
Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne niezbędne oraz dodatkowe wskazane w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie kwalifikacje
do zatrudnienia na w/w stanowisku. Ukończyła Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera, Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy - studia podyplomowe.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się bardzo dobrą wiedzą
z zakresu ustaw o drogach publicznych, o transporcie drogowym, o publicznym transporcie zbiorowym, KPA, o samorządzie gminnym oraz wydanych do nich aktów wykonawczych. Posiada szeroką wiedzę na temat działania organów gminy oraz prawa miejscowego, co rokuje na prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku inspektora ds. drogownictwa.


Przewodnicząca
Komisji Rekrutacyjnej

Magdalena Rudna-Plewa
Sekretarz Gminy Solec Kujawski

Solec Kujawski, 26.03.2024 r.

BURMISTRZ  SOLCA KUJAWSKIEGO
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor ds. drogownictwa.pdf (1,08MB)
PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor ds. drogownictwa_dostępność.pdf (249,62KB)
PDFkwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf (576,16KB)
 

Zarządzenie Nr V/40/24 z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- inspektora ds. drogownictwa

PDFZarządzenie Nr V_40_24.pdf (230,27KB)
PDFZarządzenie Nr V_40_24_dostępność.pdf (206,22KB)

Informacja o wyniku naboru
PDFInformacja o wyniku naboru na inspektora ds. drogownictwa.pdf (197,39KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego