Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze- Referent ds. nadzoru właścicielskiego

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
-
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miejski
Wydział:
Referat Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego
Miejsce pracy:
Urząd Miejski
Stanowisko:
Referent ds. nadzoru właścicielskiego
Wymiar etatu:
pełen
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
08-03-2024
Termin składania dokumentów:
18-03-2024
Sposób składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym
Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter) lub pocztą na adres:
Urząd Miejski w Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem kandydata
z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko referenta ds. nadzoru właścicielskiego”.
Miejsce składania dokumentów:
W Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter), ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiadanie nieposzlakowanej opinii,
• minimum 2 lata pracy,
• ukończone studia wyższe magisterskie, preferowane administracja, zarządzanie administracją publiczną,
• znajomość przepisów w zakresie regulacji prawnych, w tym ustawy: o samorządzie gminnym, przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami, o księgach wieczystych i hipotece, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego,
• wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
• preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym zakresie,
• umiejętność szybkiego wychwytywania związków, zależności i wyciągania wniosków,
• umiejętność analizy i syntezy informacji, logicznego myślenia,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność,
• obowiązkowość, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,
• gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
• umiejętność sporządzania pism urzędowych, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy własnej,
• umiejętność pracy w programach EMUiA, ERGO, InterEwid, Microsoft Office i obsługa urządzeń biurowych,
• umiejętność korzystania z baz danych przestrzennych, systemów informacji przestrzennej,
• umiejętność czytania map w podstawowym zakresie,
• umiejętność czytania ksiąg wieczystych,
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
1. Podejmowanie działań w postępowaniach sądowych o ustalenie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy przez zasiedzenie i spadkobranie ustawowe.
2. Prowadzenie zestawień, rejestrów i wykazów, w szczególności takich jak:
a. ewidencja nieruchomości gminy, będących we władaniu gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i komunalnych osób prawnych
b. wykaz nieruchomości gminy o nieuregulowanym stanie prawnym,
c. ewidencja nieruchomości gminy, przekazanych w trwały zarząd.
3. Prowadzenie w systemie elektronicznym ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
4. Nadawanie lub zmiana nazw ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie gminy oraz prowadzenie konsultacji społecznych.
5. Ustalanie numerów porządkowych budynków zlokalizowanych na terenie gminy.
6. Uzupełnianie elektronicznej bazy danych zawierającej punkty adresowe, nazwy ulic i miejscowości (EMUiA), prowadzenie zbiorów dokumentów oraz przekazywanie informacji i sprawozdań dla potrzeb tut. urzędu, GUS, GUGiK i innych instytucji.
7. Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją nieruchomości na rzecz Gminy.
8. Regulacja wieczysto-księgowa prawa własności nieruchomości komunalnych oraz przejmowanych na własność przez Gminę z mocy prawa, nabytych w drodze komunalizacja, zamiany, zniesienia współwłasności, spadkobrania.
9. Regulacja prawna nieruchomości komunalnych w księgach wieczystych, w tym:
a. ujawnianie decyzji komunalizacyjnych wojewody, decyzji podziałowych i innych dokumentów, potwierdzających własność,
b. synchronizacja wpisów w księgach wieczystych z katastrem nieruchomości,
c. analiza bieżących wpisów w księgach wieczystych, w tym składanie skarg i zażaleń na wpisy, prostowanie błędnych wpisów,
d. regulacja wpisów w dziale III i IV ksiąg wieczystych.
10. Zastępowanie innych pracowników Referatu Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego podczas ich nieobecności.
11. Współpraca i zastępowanie pracownika na stanowisku ds. mienia i ubezpieczeń.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Szczegóły w ogłoszeniu
Lista wybranych kandydatów:
Emilia Gdaniec zam. Solec Kujawski
Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne niezbędne oraz dodatkowe wskazane w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie kwalifikacje
do zatrudnienia na w/w stanowisku. Ukończyła Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu uzyskując tytuł zawodowy magistra.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się bardzo dobrą wiedzą
z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami, o księgach wieczystych i hipotece, prawo geodezyjne i kartograficzne, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego oraz rozporządzenia: w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz w sprawie numeracji nieruchomości.

Przewodnicząca
Komisji Rekrutacyjnej

Magdalena Rudna-Plewa
Sekretarz Gminy Solec Kujawski

Solec Kujawski, 26.03.2024 r.

BURMISTRZ  SOLCA KUJAWSKIEGO
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referenta ds. nadzoru właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze-referent ds. nadzoru właścicielskiego.pdf (1,17MB)
PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze-referent ds. nadzoru właścicielskiego_dostępność.pdf (426,17KB)
PDFkwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf (576,16KB)

Zarządzenie Nr V/38/24 z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta ds. nadzoru właścicielskiego

PDFZarządzenie Nr V_38_24.pdf (236,04KB)
PDFZarządzenie Nr V_38_24_dostępność.pdf (209,30KB)

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. nadzoru właścicielskiego.

PDFInformacja o wyniku naboru.pdf (203,99KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego