Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Solcu Kujawskim o nr ew. 2469/5 o pow. 1,4105 ha.

Nr przetargu:
-
Data ogłoszenia:
10-05-2024

Burmistrz Solca Kujawskiego

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

1. Opis nieruchomości :

Lp.

Położenie

nieruchomości,
ulica

 

Nr działki

Pow. działki
w ha

 

Księga Wieczysta nr

 

Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Cena nieruchomości w zł*

 

 

 

ul. Lipowa/

marsz.
J. Piłsudskiego

obręb ewidencyjny
M. Solec Kujawski

[Nr 0001]

 

 

2469/5

 

 

 

1,4105

 

 

 

 

BY1B/00191590/4

 

 

(2 U) -

Przeznaczenie pod tereny zabudowy usługowej,

Uchwała Nr LXXI/473/23 Rady Miejskiej
w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

 

3 526 250,00 zł

(250,00 zł/m2)

*Do ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT.

 

Kształt  działki  jest  regularny, zbliżony do prostokąta. Teren  jest  o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu tj. w części płaski z miejscowymi nierównościami, w części z zagłębieniami i wyniesieniami o nawierzchni gruntowo-trawiastej
w przeważającej części z drzewostanem i krzewami o charakterze samosiejek.

Nad terenem działki biegnie napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV  i stoją słupy w/w linii. Ustalony został przebieg pasa technologicznego tej linii o szerokości 14,0 m – po 7,0 m po obu stronach osi linii. Działka jest narożna, położona bezpośrednio przy skrzyżowaniu ulic Lipowej i marsz. J. Piłsudskiego. Bezpośredni  dojazd  do działki jest  możliwy  od  strony  ul. marsz. J. Piłsudskiego. W pobliżu znajduje się nieruchomość zabudowana obiektami oświatowymi oraz teren osiedla „Toruńskiego” z zabudową mieszkalną wielorodzinną i przyległymi nieruchomościami handlowo-usługowymi.

2. Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu położonego w rejonie ulicy marsz. J. Piłsudskiego oraz ulicy Lipowej w Solcu Kujawskim, uchwalony Uchwałą Nr LXXI/473/23 przez Radę Miejską w Solcu Kujawskim dnia 30  czerwca 2023 r (Dz. Urz. Woj. Kuj., poz. 4535), zgodnie  z  którym  teren działki przeznaczony jest pod  zabudowę  usługową (2U).

3. Ciężary i Ograniczenia: Nieruchomość zapisana w KW BY1B/00191590/4 nie jest obciążona żadnymi ciężarami, ograniczeniami.

4. W ewidencji gruntów działka została sklasyfikowana jako grunty orne, pastwiska trwałe i nieużytki (RV, PsVI i N).

5. Przetarg odbędzie się dnia 12 lipca 2024r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, przy ulicy 23 Stycznia 7, o godz. 900 .

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium (w pieniądzu) w wysokości 10% ceny wywoławczej netto, tj.: 352 625,00 zł na konto UM w Banku Pekao S.A. I oddział Solec Kujawski nr 60 1240 3507 1111 0000 3057 6548,
do dnia 8 lipca 2024r.

7. Wadium winno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne (wadium) znalazły się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 8 lipca 2024r.– pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

8. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia gruntu, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przepada na rzecz Sprzedającego.

9. Z uzasadnionej przyczyny zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

10.  Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim przy ul. 23 Stycznia 7, pok. Nr 5,  tel. 52 387 01 19, e-mail: .

11. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

PDFI przetarg - 2469-5_dostępność.pdf (730,34KB)
PDFI p dz. 2469-5.pdf (105,52KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego