Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze- Informatyk

Status ogłoszenia o naborze:
Przed terminem składania dokumentów
Numer ogłoszenia:
-
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miejski w Solcu Kujawskim
Wydział:
Wydział Organizacji w Biurze Informatyzacji i Rozwoju Systemów Informatycznych
Miejsce pracy:
Urząd Miejski w Solcu Kujawskim
Stanowisko:
Informatyk
Wymiar etatu:
pełen etat
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
29-05-2024
Termin składania dokumentów:
24-06-2024
Sposób składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym
Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter) lub pocztą na adres:
Urząd Miejski w Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem kandydata
z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko informatyka”
Termin składania ofert: do 24 czerwca 2024 r. do godz. 15:15.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim.
Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiadanie nieposzlakowanej opinii,
• wykształcenie średnie lub wyższe preferowane informatyczne,
• 3 letni staż pracy,
• praktyczna umiejętność administrowania systemem informatycznym oraz sieci,
• znajomość zasad zabezpieczeń baz danych i infrastruktury teleinformatycznej,
• znajomość zagadnień technicznych związanych z infrastrukturą informatyczną,
• znajomość zagadnień z zakresu administracji elektronicznej,
• znajomość metod archiwizacji danych,
• praktyczna znajomość działania sieci LAN, WAN,
• umiejętność zarządzania stroną internetową, znajomość CMS,
• znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o samorządzie gminnym,
• posiada cechy osobowościowe: zdyscyplinowanie, konsekwencja i odpowiedzialność,
• w działaniu, umiejętność szybkiego logicznego i analitycznego myślenia.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
• znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: o pracownikach samorządowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, o ochronie danych osobowych, Prawo Zamówień Publicznych, RODO,
• prawo jazdy kat. „B”,
• komunikatywna znajomość angielskiego,
• konfiguracja urządzeń końcowych i rozwiązywanie problemów sieciowych.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
• administracja serwerami w szczególności poprzez wykonywanie aktualizacji programów, nadzór nad bezpieczeństwem danych, kontrola kont użytkowników oraz zapewnienia ich ciągłości działania,
• administracja programami antywirusami, w tym aktualizacja oprogramowania,
• instalacja i konfiguracja urządzeń sieci LAN w szczególności poprzez zapewnienia bezpieczeństwa, prowadzenie ewidencji urządzeń sieciowych, zapewnienie bezpieczeństwa, wykonywanie okresowych kontroli odnośnie zmian i poprawności działania;
• prowadzenie ewidencji licencji i sprzętu komputerowego wykorzystywanego w Urzędzie,
• planowanie oraz wdrażanie i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów informatycznych,
• współpraca w zakresie aktualizacji strony internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej,
• dokonywanie naprawy bieżących oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego,
• prowadzenie bieżącej analizy rozwoju zastosowań techniki informatycznej w Urzędzie do wspomagania pracy administracyjnej,
• podejmowanie inicjatyw zmierzających do współdziałania z innymi Urzędami oraz organami samorządu terytorialnego w zakresie koordynacji wdrożeń,
• wsparcie techniczne dla użytkowników w zakresie problemów związanych ze środowiskiem teleinformatycznym,
• identyfikowanie i analiza zagrożeń oraz ryzyka, na które narażone może być przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych,
• współpraca z partnerami zewnętrznymi w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z obowiązującym prawem,
• przygotowanie i administracja sesji Rady Miejskiej,
• asystowanie i współpraca z zew. specjalistami przy pracach serwisowych, nadzorowanie przeprowadzonych czynności oraz pilnowanie terminów przeglądów technicznych urządzeń i systemów teleinformatycznych,
• prowadzenie i aktualizowanie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
• współpraca z JST w Solcu Kujawskim w zakresie informatycznym,
• opieka nad kamerami i rejestratorami należącymi do Urzędu.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
-
Lista wybranych kandydatów:
-
Uzasadnienie wyboru:
-

BURMISTRZ  SOLCA KUJAWSKIEGO
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - INFORMATYK
w Wydziale Organizacji w Biurze Informatyzacji i Rozwoju Systemów Informatycznych Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- Informatyk.pdf (1,14MB)
PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- Informatyk_dostępnośc.pdf (436,05KB)
PDFkwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf (576,16KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego