Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze - Specjalista Energetyk gminny

Status ogłoszenia o naborze:
Przed terminem składania dokumentów
Numer ogłoszenia:
-
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miejski
Wydział:
Wydział Utrzymania Miasta
Miejsce pracy:
UM
Stanowisko:
specjalista energetyk gminny
Wymiar etatu:
1/2 etatu
Ilość etatów:
1/2 etatu
Data ogłoszenia:
29-05-2024
Termin składania dokumentów:
21-06-2024
Sposób składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym
Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter) lub pocztą na adres:
Urząd Miejski w Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem kandydata
z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko specjalista – energetyk gminny”.
Miejsce składania dokumentów:
w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
• list motywacyjny, CV należy opatrzyć podpisami, numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem, a także klauzulą o następującej treści:

„Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w tym CV i życiorysie (innych niż wymagane przepisami prawa) przez Burmistrza w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: specjalista – energetyk gminny, w szczególności ułatwiających kontakt. Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.”
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• kserokopie dokumentów, dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe;
• kserokopie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach, kursach i szkoleniach;
• kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające wymagany okres stażu pracy;
• oświadczenie potwierdzające obywatelstwo;
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacyjnych.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
w załączniku
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
• posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiadanie nieposzlakowanej opinii,
• wykształcenie wyższe techniczne w branży elektrycznej lub energetycznej,
• co najmniej 3 letni udokumentowany staż pracy,
• znajomość zagadnień z zakresu: zarządzania energią w tym cieplną i gazową, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii,
• prawo jazdy kat. B,
• bardzo dobra obsługa komputera (Word, Excel), digitalizacja obiegu dokumentów oraz urządzeń biurowych.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
• uprawnienia budowlane wykonawcze lub projektowe w branży elektrycznej będą dodatkowym atutem,
• znajomość zagadnień związanych z przygotowaniem procesu inwestycyjnego i jego realizacją,
• znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych,
• znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• myślenie analityczne, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, komunikatywność,
• umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku w sposób zapewniający terminową realizację zadań, rzetelność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz pracy pod presją czasu,
• wysoka kultura osobista, umiejętność współpracy i budowania dobrych relacji ze współpracownikami, wykonawcami oraz z klientami Urzędu.
Lista wybranych kandydatów:
-
Uzasadnienie wyboru:
-

BURMISTRZ  SOLCA KUJAWSKIEGO

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

specjalista – energetyk gminny

w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7

PDFOgłoszenie o naborze - specjalista energetyk gminny.pdf (1,14MB)
PDFOgłoszenie o naborze - specjalista energetyk gminny_dostępność.pdf (150,38KB)
PDFkwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf (576,16KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego