Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - odroczenie terminu płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wydział:
Wydział Utrzymania Miasta
Termin załatwienia:
bez zbędnej zwłoki,
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Kuczmińska
Miejsce załatwienia:
pok. 2, Wydział Utrzymania Miasta przy ul. Toruńskiej 8a,
Telefon kontaktowy:
52 387 01 25
Miejsce odbioru:
pok. 2, Wydział Utrzymania Miasta przy ul. Toruńskiej 8a,
Wymagane dokumenty:
1. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
a) pisemny wniosek, który powinien zawierać dane wnioskodawcy, rodzaj ulgi (odroczenie
terminu płatności lub odroczenie zapłaty zaległości wraz z odsetkami), okres i wysokość
zobowiązania, wskazanie proponowanego terminu odroczenia i argumentów stanowiących,
że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania w zaproponowanym terminie oraz
uzasadnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego (nadzwyczajne i losowe
zdarzenia powodujące brak możliwości uiszczenia należnego zobowiązania w ustawowym
terminie),
b) oświadczenie o sytuacji majątkowej,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających sytuację finansowo-majątkową
wnioskodawcy i osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe (m.in. dokumenty
obrazujące uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki),
d) inne dokumenty, które zdaniem wnioskodawcy mają wpływ na wystąpienie ważnego
interesu podatnika lub interesu publicznego.
2. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
a) pisemny wniosek, który powinien zawierać dane wnioskodawcy, rodzaj ulgi (odroczenie
terminu płatności lub odroczenie terminu zapłaty zaległości wraz z odsetkami), okres i
wysokość zobowiązania, wskazanie proponowanego terminu odroczenia i argumentów
stanowiących, że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania w zaproponowanym
terminie oraz uzasadnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego
(nadzwyczajne i losowe zdarzenia powodujące brak możliwości uiszczenia należnego
zobowiązania), formę pomocy o jaką wnioskuje przedsiębiorca na podstawie art. 67 b § 1
pkt 1-3 Ordynacji podatkowej (ulga nie stanowiąca pomocy publicznej, ulga stanowiąca
pomoc de minimis, ulga stanowiąca pomoc publiczną),
b) oświadczenie o sytuacji majątkowej,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających sytuację finansowo-majątkową
wnioskodawcy (m.in. dokumenty obrazujące kondycję finansową wnioskodawcy),
d) oświadczenia lub zaświadczenia o wysokości pomocy de minimis,
d) inne dokumenty, które zdaniem wnioskodawcy mają wpływ na wystąpienie ważnego
interesu podatnika lub interesu publicznego.
Opłaty:
nie podlega
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Solca Kujawskiego w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji,
określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody
uzasadniające to żądanie.
Uwagi:
Jeżeli wniosek nie zawiera kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399),
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 702).

Karta Usług - odroczenie terminu płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDF7-Karta usług 12 Aktualizacja 03.06.2024 r.pdf (473,49KB)

PDF7-Karta usług 12 Aktualizacja 03.06.2024 r._dostępność.pdf (473,33KB)


Klauzula informacyjna

PDFKlauzula-informacyjna-ROŚIR-4.pdf (135,18KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego