Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką

Wydział:
Wydział Utrzymania Miasta
Termin załatwienia:
30 dni
Osoba kontaktowa:
Joanna Zawadzka
Miejsce załatwienia:
WUM,ul. Toruńska 8, pokój nr 3, godz. pracy: poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:15, wtorek 7:30-17:00, piątek 8:00-15:15
Telefon kontaktowy:
52 387-01-64
Miejsce odbioru:
WUM, ul. Toruńska 8, pokój nr 3
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2. Załączniki:
• Oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: "Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie" oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby.
• Oświadczenie członka/ów organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia/ją wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, tj.: nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu, oraz nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
• Dokument potwierdzający przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
• Dokument potwierdzający przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
• Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym (prawo jazdy kat. B) przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy i wszystkich zatrudnionych kierowców.
• Zaświadczenie o niekaralności, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2.
• Przedsiębiorcy zgłaszający kierowców spoza Unii Europejskiej są zobowiązani do przedłożenia również zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia kierowcy (wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego ustanowionego w Polsce albo właściwego konsula) opatrzonego datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku.
• Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
• Oświadczenie dotyczące spełnienie wymagań technicznych pojazdu zgłoszonego do licencji. Kserokopia dowodu rejestracyjnego.
• Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.
• Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (wymagana opłata skarbowa),
• Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
• Inne (w razie potrzeby organ może zażądać dodatkowych dokumentów).
Opłaty:
1. Za udzielenie licencji na obszar gminy:
Okres ważności licencji w latach Opłata za udzielenie licencji
od 2 do 15 200 zł
powyżej 15 do 30 250 zł
powyżej 30 do 50 300 zł
2. 10% za każdy zgłoszony we wniosku pojazd
3. 1% za wydanie wypisu dla każdego zgłoszonego we wniosku pojazdu
4. 11% za wydanie wypisu z licencji dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu
5. 10% za zmianę danych w licencji, również za wymianę licencji związaną ze zmianą organu
6. 5% za wymianę wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji, również przy wymianie licencji związanej ze zmianą organu
7. 10% za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy
8. 25% za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy
9. 1% za wydanie wtórnika wypisu z licencji
Opłaty należy dokonać na konto:
Bank Pekao S.A. I/O Solec Kujawski nr 23 1240 3507 1111 0000 3057 6535

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Solca Kujawskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:
Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim.
Podstawa prawna:
• Art. 6-17 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym.
• Art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

Karta Usług - Wydanie licencji wykonywania krajowego transportu drogowego taksówką

PDFKarta Usług nr 5 Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 1_dostępność.pdf (551,86KB)

Wniosek o wydanie licencji
DOCWniosek do Karty Usług nr 5.doc (103,00KB)

Klauzula informacyjna

PDFKlauzula-informacyjna-4.pdf (108,90KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego