Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokali socjalnych.

Wydział:
Wydział Gospodarki Mieniem
Termin załatwienia:
Terminem załatwienia sprawy jest dzień, w którym nastąpi złożenie przez strony zgodnych oświadczeń woli.
Osoba kontaktowa:
Violetta Kiełczewska
Miejsce załatwienia:
UM, Budynek A, pok. 3
Telefon kontaktowy:
52 387 01 63
Miejsce odbioru:
UM, Budynek A, pok. 3
Wymagane dokumenty:
Osoby zawierające umowę najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego, umieszczone na
liście
osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu zobowiązane są złożyć:
1) Oświadczenie o przyjęciu oferty złożonej przez gminę,
2) Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
3) Oświadczenie o wysokości dochodów*.

Oświadczenia należy złożyć w terminie podanym w ofercie zawarcia umowy najmu złożonej przez Gminę, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (pok. 1) lub w Biurze Zasobów Mieszkaniowych i Windykacji (pok. 3).
Opłaty:
brak
Tryb odwoławczy:
Strony umowy najmu mają prawo ją wypowiedzieć na warunkach określonych w umowie
oraz wskazanych przez ustawodawcę w aktach prawnych regulujących najem lokali
mieszkalnych.
Uwagi:
*Za dochód uważa się: wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2020.333 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe:
1) Gmina składa osobie umieszczonej na liście pisemną ofertę zawarcia umowy najmu.
2) Jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mieszkalnego mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa, najemcami lokalu są oboje małżonkowie (bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe).

Podstawa prawna:
a) Uchwała Nr XXIII/204/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Solec Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 5915),
b) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2023.725 t.j.),
c) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U.2024.609)
d) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2023.1610 z późn. zm.)
e) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2020.333 z późn. zm.).

Karta Usług - zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokali socjalnych

PDFkarta usług nr 2 BZMiW_dostępność.pdf (237,12KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego